Chapitres et versets citant Hebrona

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 13.18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Ary Abrama nifindrafindra toby. dia nandeha ka nonina teo an-kazo terebintan' i Mamre, izay any Hebrona, ary nanorina alitara teo ho an' i Jehovah izy. Dia nifindra toby Abrama ka nandeha nonina teo amin' ny terebintan' i Mambre, izay any Hebròna, ary teo izy nanangana otely ho an' ny Tompo. Avec ses tentes, Abram alla s'établir au Chêne de Mambré, qui est à Hébron, et là, il érigea un autel à Yahvé.
...............
Gen / Jen 23.2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. Ary Saraha dia maty tao Kiriat-arba (Hebrona izany) tany amin' ny tany Kanana; dia tonga Abrahama hisaona an' i Saraha sy hitomany azy. Ary Sarà dia maty tany Kiriatarbe, dia Hebrona izany, any amin' ny tany Kanaana; ka tonga Abrahama hisaona an' i Sarà sy hitomany azy. et elle mourut à Qiryat-Arba - c' est Hébron - au pays de Canaan. Abraham entra faire le deuil de Sara et la pleurer.
...............
Gen / Jen 23.19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan. Ary rehefa afaka izany, Abrahama dia nandevina an' i Saraha vadiny tao amin' ny zohy tao amin' ny saha Makpela tandrifin' i Mamre (Hebrona izany), ao amin' ny tany Kanana; Izay Abrahama vao nandevina an' i Sarà vadiny, tao an-johin' i Makpelà, tandrifin' i Mambre dia Hebrona izany, any amin' ny tany Kanaana. Puis Abraham enterra Sara, sa femme, dans la grotte du champ de Makpéla, vis-à-vis de Mambré c' est Hébron, au pays de Canaan.
...............
Gen / Jen 35.27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. Ary Jakoba nankany amin' Isaka rainy tany Mamre, any Kiriat-arba (Hebrona izany), izay nivahinian' i Abrahama sy Isaka. Ary Jakoba tonga tany amin' Isaaka rainy, tany Mambre, any Kiriat-Arabe; dia Hebròna izany, izay nitoeran' i Abrahama sy Isaaka. Jacob arriva chez son père Isaac, à Mambré, à Qiryat-Arba, - c' est Hébron, - où séjournèrent Abraham et Isaac.
...............
Gen / Jen 37.14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. Ary hoy ny rainy taminy: Masìna ianao, andeha, izahao na tsara ihany ny rahalahinao sy ny ondry aman' osy, na manao ahoana; ka miverena hilaza amiko. Dia nirahiny hiala avy teo amin' ny lohasahan' i Hebrona izy, dia nankany Sekema. Ary hoy Israely taminy: Mandehàna, zahao raha tsara ihany ny rahalahinao ary raha tsara ny toetry ny biby fiompy. Dia hampandrenesinao ahy izay vaovao any. Koa nalefany izy hiala tao an-dohasahan' i Hebrona, dia lasa Josefa nankany Sikema. Il lui dit : Va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. Il l' envoya de la vallée d' Hébron et Joseph arriva à Sichem.

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 6.18 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel: and the years of the life of Kohath were an hundred thirty and three years. Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela; ary ny andro niainan' i Kehata dia telo amby telo-polo amby zato taona. Zanak' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. Telo amby telo-polo amby zato taona no andro niainan' i Kaata. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn et Uzziel. Qehat vécut cent trente-trois ans.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 3.19 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel. Ary ny zanakalahin' i Kehata, araka ny fianakaviany, dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ny zanak' i Kaata araka ny fianakaviany dia Amrama, Jezaara, Hebrona ary Oziela. les fils de Qehat, par clans : Amram, Yiçhar, Hébrôn et Uzziel ;
...............
Nom / Fan 13.22 And they ascended by the south, and came unto Hebron; where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in Egypt.) Dia niakatra tao amin' ny tany atsimo izy ka nankany Hebrona; ary teo Ahimana sy Sesay ary Talmay, teraky ny Anakita. (Ary Hebrona dia voaorina fito taona talohan' i Zoana any Egypta.) Niakatra an' i Negeba izy ireo, ka nandroso hatrany Hebrona, izay nisy an' i Akimàna sy Sizaia ary Tolmaia, taranak' i Enàka. Hebrona dia naorina fito taona talohan' i Tanisa any Ejipta. Ils montèrent par le Négeb et parvinrent à Hébron, où se trouvaient Ahimân, Sheshaï et Talmaï, les Anaqim. Hébron avait été fondée sept ans avant Tanis d'Égypte.
...............
Nom / Fan 33.34 And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah. Ary nony niala tao Jotbata izy, dia nitoby tao Abrona. Niala tao Jetebata izy, dia nitoby tao Hebrona. Ils partirent de Yotbata et campèrent à Abrona.
Nom / Fan 33.35 And they departed from Ebronah, and encamped at Eziongaber. Ary nony niala tao Abrona izy, dia nitoby tao Ezion-gebera. Niala tao Hebrona izy, dia nitoby tao Asiongabera. Ils partirent de Abrona et campèrent à Éçyôn-Gébèr.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 10.3 Wherefore Adonizedec king of Jerusalem, sent unto Hoham king of Hebron, and unto Piram king of Jarmuth, and unto Japhia king of Lachish, and unto Debir king of Eglon, saying, Dia naniraka olona Adoni-zedeka, mpanjakan' i Jerosalema, ho any amin' i Hohama mpanjakan' i Hebrona, sy Pirama, mpanjakan' i Jarmota, sy Jafia, mpanjakan' i Lakisy, ary Debira, mpanjakan' i Eglona, ka nanao hoe: Adonisedeka, mpanjakan' i Jerosalema dia nampitondra teny tamin' i Ohama mpanjakan' i Hebrona, sy Farama mpanjakan' i Jerimota, sy tamin' i Jofià mpanjakan' i Lakisa, ary tamin i Dabira mpanjakan' i Eglona, nanao hoe: Alors Adoni-Çédeq, roi de Jérusalem, envoya dire à Hoham, roi d' Hébron, à Piréam, roi de Yarmut, à Yaphia, roi de Lakish, et à Debir, roi d'Églôn :
...............
Jos 10.5 Therefore the five kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together, and went up, they and all their hosts, and encamped before Gibeon, and made war against it. Dia niangona ireo mpanjaka dimy tamin' ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan' i Jerosalema, ny mpanjakan' i Hebrona, ny mpanjakan' i Jarmota, ny mpanjakan' i Lakisy, ary ny mpanjakan' i Eglona, ka niakatra izy sy ny miaramilany rehetra, ary nitoby tandrifin' i Gibeona ka namely azy. Dia niangona ny mpanjakan' ny Amoreana, ny mpanjakan' i Jerosalema, ny mpanjakan' i Hebrona, ny mpanjakan' i Jerimota, ny mpanjakan' i Lakisa ary ny mpanjakan' i Eglona, ka niakatra niaraka tamin' ny mpiantafika rehetra, ary nanorina ny tobiny teo akaikin' i Gabaona sy nanao fahirano azy. Ayant opéré leur jonction, les cinq rois amorites montèrent, à savoir le roi de Jérusalem, le roi d' Hébron, le roi de Yarmut, le roi de Lakish et le roi d'Églôn, eux et toutes leurs troupes; ils assiégèrent Gabaôn et l' attaquèrent.
...............
Jos 10.23 And they did so, and brought forth those five kings unto him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon. Dia nataon' ny olona izany, ka namoaka ireo mpanjaka dimy ireo avy tao an-johy izy ho eo aminy, dia ny mpanjakan' i Jerosalema, ny mpanjakan' i Hebrona, ny mpanjakan' i Jarmota, ny mpanjakan' i Lakisy, ary ny mpanjakan' i Eglona. Nataony izany, nentina nankany aminy ny mpanjaka dimy, izay navoakany avy ao an-johy, ny mpanjakan' i Jerosalema, ny mpanjakan' i Hebrona, ny mpanjakan' i Jerimota, ny mpanjakan' i Lakisa, ary ny mpanjakan' i Eglona. On fit ainsi et l' on fit sortir les cinq rois de la caverne pour les lui amener : le roi de Jérusalem, le roi d' Hébron, le roi de Yarmut, le roi de Lakish et le roi d'Églôn.
...............
Jos 10.36 And Joshua went up from Eglon, and all Israel with him, unto Hebron; and they fought against it: Dia niakatra niala tany Eglona Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy ka nankany Hebrona ary namely azy; Niakatra avy eo Eglona Josoe sy Israely rehetra niaraka taminy, dia nankany Hebrona, ka namely azy izy ireo. Josué, avec tout Israël, monta d'Églôn à Hébron, et ils l' attaquèrent.
...............
Jos 10.39 And he took it, and the king thereof, and all the cities thereof; and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein; he left none remaining: as he had done to Hebron, so he did to Debir, and to the king thereof; as he had done also to Libnah, and to her king. dia azony koa izy sy ny mpanjakany ary ny tanànany rehetra; ary nasiany tamin' ny lelan-tsabatra Izy, ka naringany avokoa ny olona rehetra tao; fa tsy nasiany niangana na dia iray akory aza; tahaka izay efa nataony tamin' i Hebrona, dia toy izany koa no nataony tamin' i Debira sy ny mpanjakany, ary tahaka izay efa nataony tamin' i Libna sy ny mpanjakany koa. Azony izy sy ny mpanjakany ary ny tanàna rehetra momba azy dia nasiany tamin' ny lelan-tsabatra, ary nataony anatema avokoa ny manana aina rehetra tao, fa tsy navelany hisy afa-nandositra akory. Toy ny nanaovan' i Josoe an' i Hebrona sy ny nanaovany an' i Lebnà sy ny mpanjakany, no nanaovany an' i Dabira sy ny mpanjakany koa. Il s' en empara avec son roi et avec toutes les localités qui en dépendaient; ils les firent passer au fil de l'épée et vouèrent à l' anathème tout ce qui s' y trouvait de vivant; il ne laissa pas un survivant. Comme il avait traité Hébron, Josué traita Debir et son roi, tout comme il avait traité Libna et son roi.
...............
Jos 11.21 And at that time came Joshua, and cut off the Anakims from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel: Joshua destroyed them utterly with their cities. Dia nandeha tamin' izany andro izany Josoa ka namongotra ny Anakita tany amin' ny tany havoana, dia tany Hebrona sy Debira sy Anaba, ary tany amin' ny tany havoan' i Joda rehetra, ary tany amin' ny tany havoan' Isiraely rehetra: naringan' i Josoa avokoa izy sy ny tanànany. Tamin' izany andro izany ihany koa no nandehanan' i Josoe sy nandringanany ny Enakima tany amin' ny Tendrombohitra, tany Hebrona, tany Dabira ary tany Anaba, tany amin' ny tendrombohitr' i Jodà rehetra sy tany amin' ny tendrombohitr' Israely rehetra. Nataon' i Josoe anatema avokoa ireo mbamin' ny tanànany; En ce temps-là, Josué vint exterminer les Anaqim de la Montagne, d' Hébron, de Debir, de Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d' Israël : il les voua à l' anathème avec leurs villes.
...............
Jos 12.10 The king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one; ny mpanjakan' i Jerosalema, iray; ny mpanjakan' i Hebrona, iray; ny mpanjakan' i Jerosalema, iray; ny mpanjakan' i Hebrona, iray; Le roi de Jérusalem, un; le roi d' Hébron, un;
...............
Jos 14.13 And Joshua blessed him, and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Dia nitso-drano azy Josoa ka nanome an' i Hebrona ho lovan' i Kaleba, zanak' i Jefone. Dia nitso-drano an' i Kaleba, zanak' i Jefone, Josoe ary nomeny ho lovany Hebrona. Josué bénit Caleb, fils de Yephunné, et lui donna Hébron pour héritage.
Jos 14.14 Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenezite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. Izany no nahatongavan' i Hebrona ho lovan' i Kaleba, zanak' i Jefone, Kenizita, mandraka androany satria tanteraka tamin' ny fanarahana an' i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, izy. Koa Kaleba zanak' i Jefone, Kenezeana, no tompon-dova an' i Hebrona mandrak' androany, satria nanaraka an-tsakany sy an-davany an' ny Tompo Andriamanitr' Israely izy. Aussi Hébron est-il resté jusqu'à ce jour l' héritage de Caleb, fils de Yephunné le Qenizzite, parce qu' il avait suivi sans défaillance Yahvé Dieu d' Israël.
Jos 14.15 And the name of Hebron before was Kirjatharba; which Arba was a great man among the Anakims. And the land had rest from war. Ary tanànan' Arba no anaran' i Hebrona taloha; ilay lehilahy vaventy tamin' ny Anakita izany Arba izany. Dia nandry ny tany ka tsy nisy ady intsony. Kariat-Arbe no anaran' i Hebrona fahiny; Arbe dia lehilahy goavam-be indrindra tamin' ny Enakima. Ary nitsahatra tamin' ny ady ny tany. Autrefois le nom d' Hébron était Qiryat-Arba. Arba était l' homme le plus grand des Anaqim. Et le pays se reposa de la guerre.
...............
Jos 15.13 And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, even the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron. Ary Kaleba, zanak' i Jefone, dia nomeny anjara teo amin' ny taranak' i Joda, araka ny didin' i Jehovah tamin' i Josoa, dia ny tanànan' i Arba, rain' i Anàka (Hebrona izany). Araka ny didin' ny Tompo tamin' i Josoe, nomena anjara teo afovoan' ny taranak' i Jodà Kalefa zanak' i Jefone, dia ny tanànan' i Arbe, rain' Enaka, dia Hebrona izany. A Caleb, fils de Yephunné, on donna une part au milieu des fils de Juda, selon l' ordre de Yahvé à Josué : Qiryat-Arba, la ville du père d' Anaq - c' est Hébron.
...............
Jos 15.54 And Humtah, and Kirjatharba, which is Hebron, and Zior; nine cities with their villages: sy Honta sy Kiriat-arba (Hebrona izany) ary Ziora: tanàna sivy sy ny zana-bohiny; Atmatà, Kariat-Arbe, dia Hebrona izany, ary Siora: tanàna sivy, ary ny zanabohiny. Humta, Qiryat-Arba, aujourd' hui Hébron, et Çior : neuf villes avec leurs villages.
...............
Jos 19.28 And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon; ary Ebrona sy Rehoba sy Hamona sy Kana ka hatrany Sidona lehibe, sy Abrana, Rohoba, Hamona ary Kanà, hatrany Sidona Lehibe, avec Abdôn, Rehob, Hammôn, et Qana jusqu'à Sidon-la-Grande. Puis la frontière allait vers Rama et jusqu'à la ville de la place forte de Tyr;
...............
Jos 20.7 And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem in mount Ephraim, and Kirjatharba, which is Hebron, in the mountain of Judah. Dia nanokana an' i Kadesy any Galilia any amin' ny tany havoan' i Naftaly izy sy Sekema any amin' ny tany havoan' i Efraima ary Kiriat-arba (Hebrona izany) any amin' ny tany havoan' i Joda. Ny natokany dia Kadesy any Galilea amin' ny tendrombohitr' i Neftalì; Sikema, amin' ny tendrombohitr' i EfraIma, ary Kariat-Arbe, dia Hebrona izany, amin' ny tendrombohitr' i Jodà. On consacra donc Qédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Qiryat-Arba - c' est Hébron - dans la montagne de Juda.
...............
Jos 21.11 And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it. Dia nomeny azy ny tanànan' i Arba, rain' i Anàka (Hebrona izany), any amin' ny tany havoan' i Joda, mbamin' ny tany manodidina azy. Dia nomeny azy, tao amin' ny tendrombohitr' i Jodà, ny tanànan' i Arbe, rain' i Enàka, dia Hebrona izany, ary ny tany manodidina azy. Ils leur donnèrent Qiryat-Arba la ville du père d' Anaq - c' est Hébron - dans la montagne de Juda, avec les pâturages environnants.
...............
Jos 21.13 Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs, Dia nomeny ny taranak' i Arona mpisorona Hebrona sy ny tany manodidina azy, ho tanàna fandosirana ho an' izay nahafaty olona, ary Libna sy ny tany manodidina azy Ny taranak' i Aarona mpisorona dia nomeny ny tanàna fialofan' ny mamono olona, dia Hebrona sy ny manodidina azy, ary koa Lebnà sy ny manodidina azy, Aux fils du prêtre Aaron, ils donnèrent Hébron, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, ainsi que Libna et ses pâturages,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 1.10 And Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron: (now the name of Hebron before was Kirjatharba:) and they slew Sheshai, and Ahiman, and Talmai. Dia nandeha Joda hiady amin' ny Kananita, izay nonina tany Hebrona (Kiriat-arba no anaran' i Hebrona taloha), ka namono an' i Sesay sy Ahimana ary Talmay. Dia nandroso Jodà namely ny Kananeana nonina tany Hebrona, izay nantsoina fahiny hoe Kariata-Arbe, ary nandresy an' i Sesaia sy Ahimana ary Tolmaia. Puis Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient Hébron - le nom d' Hébron était autrefois Qiryat-Arba - et il battit Shéshaï, Ahimân et Talmaï.
...............
Mts / Mpits 1.20 And they gave Hebron unto Caleb, as Moses said: and he expelled thence the three sons of Anak. Ary Hebrona dia nomeny an' i Kaleba, araka izay efa nolazain' i Mosesy, ka noroahin' i Kaleba niala tao izy telo lahy, taranaky ny Anakita. Nomena an' i Kaleba Hebrona araka ny voalazan' i Moizy, ka noroahiny hiala tao ny zanak' i Enàka telo lahy. Comme Moïse l' avait recommandé, on donna Hébron à Caleb, lequel en chassa les trois fils d' Anaq.
...............
Mts / Mpits 16.3 And Samson lay till midnight, and arose at midnight, and took the doors of the gate of the city, and the two posts, and went away with them, bar and all, and put them upon his shoulders, and carried them up to the top of an hill that is before Hebron. Ary nandry Samsona mandra-pamatonalina, dia nifoha izy nony namatonalina, ka noraisiny ny vavahadin' ny tanàna mbamin' ny tolana roa, dia nongotany izy mbamin' ny hidiny ka nataony teny antsorony, dia nentiny ho any an-tampon' ny tendrombohitra izay tandrifin' i Hebrona. Nandry Samsona mandra-pisasaky ny alina. Nony nisasaka ny alina dia nifoha izy, ka nalainy ny lela varavaran' ny tanàna mbamin' ny tolanany roa, nongotany mbamin' ny hidiny, dia nantsorohiny, nentiny nakany an-tampon' ny tendrombohitra mitodika an' i Hebrona. Mais Samson resta couché jusqu' au milieu de la nuit et, au milieu de la nuit, se levant, il saisit les battants de la porte de la ville, ainsi que les deux montants, il les arracha avec la barre et, les chargeant sur ses épaules, il les porta jusqu' au sommet de la montagne qui est en face d' Hébron.

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 30.31 And to them which were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt. sy ho an' izay ao Hebrona ary ho an' izay any amin' ny tany rehetra nandehandehanan' i Davida sy ny olony. an' ny ao Hebrona, ary ho an' ny any amin' ny tany rehetra nalehan' i Davida sy ny olony. à ceux d' Hébron, et à tous les endroits que David avait fréquentés avec ses hommes.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
2Sm / 2Sam 2.1 And it came to pass after this, that David enquired of the Lord, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah? And the Lord said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And he said, Unto Hebron. Ary rehefa afaka izany, Davida dia nanontany tamin' i Jehovah hoe: Hiakatra ho any amin' ny tanànan' ny Joda anankiray va aho? Dia hoy Jehovah taminy: Miakara. Ary hoy Davida: Any aninona no hiakarako? Dia hoy Izy: Any Hebrona. Taorian' izany dia nanontany an' ny Tompo Davida nanao hoe: Hiakatra any amin' ny anankiray amin' ny tanànan' i Jodà va aho? Dia hoy ny navalin' ny Tompo azy: Miakara. Hoy Davida: Aiza no hiakarako? Ary Iaveh namaly hoe: Any Hebrona. Après cela, David consulta Yahvé en ces termes : " Monterai-je dans l' une des villes de Juda ? ", et Yahvé lui répondit : " Monte! " David demanda : " Où monterai-je ? ", et la réponse fut : " A Hébron. "
...............
2Sm / 2Sam 2.3 And his men that were with him did David bring up, every man with his household: and they dwelt in the cities of Hebron. Ary ny olona izay tao amin' i Davida mbamin' ny ankohonan' ireo dia samy nentiny niakatra koa, ka nonina tao amin' ny tanàna momba an' i Hebrona izy ireo. Nampiakatra ny olona teo aminy mbamin' ny fianakaviany koa Davida ka nonina tamin' ny tanàna momba an' i Hebrona izy ireo. Quant aux hommes qui étaient avec lui, David les fit monter chacun avec sa famille et ils s'établirent dans les villes d' Hébron.
...............
2Sm / 2Sam 2.11 And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was seven years and six months. Ary ny andro nanjakan' i Davida tao Hebrona tamin' ny taranak' i Joda dia fito taona sy enim-bolana. Ary fito taona sy enim-bolana no andro nanjakan' i Davida tao Hebrona tamin' ny fokon' i Jodà. Le temps que David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois.
...............
2Sm / 2Sam 2.32 And they took up Asahel, and buried him in the sepulchre of his father, which was in Bethlehem. And Joab and his men went all night, and they came to Hebron at break of day. Ary Asahela dia nentiny ka naleviny tao amin' ny fasan-drainy, izay tao Betlehema. Ary Joaba sy ny olony nandeha mandritra ny alina, dia tonga tao Hebrona raha vao nazava ratsy ny andro. Dia nentin' izy ireo Asaela ka naleviny tao amin' ny fasan-drainy izay ao Betleema. Ary nandeha nandritra ny alina manontolo Joaba sy ny olony, ka vao nazava ratsy ny andro dia tonga tany Hebrona izy. On emporta Asahel et on l' ensevelit dans le tombeau de son père, qui est à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour se leva quand ils arrivaient à Hébron.
...............
2Sm / 2Sam 3.2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona: koa Amnona, tamin' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoany; Niteraka lahy maro Davida tao Hebrona; Amona naterak' i Akinoama avy any Jezraela no lahimatoa. Des fils naquirent à David, à Hébron; ce furent : son aîné Ammon, né d' Ahinoam de Yizréel;
...............
2Sm / 2Sam 3.5 And the sixth, Ithream, by Eglah David' s wife. These were born to David in Hebron. ary ny fahenina dia Jitreama, tamin' i Egla, vadin' i Davida. Ireo no naterak' i Davida tao Hebrona. Ary Jetraama naterak' i Eglà vadin' i Davida, no fahenina. Ireo no zazalahy naterak' i Davida tao Hebrona. le sixième Yitréam, né d'Égla, femme de David. Ceux-là naquirent à David, à Hébron.
...............
2Sm / 2Sam 3.19 And Abner also spake in the ears of Benjamin: and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and that seemed good to the whole house of Benjamin. Ary Abnera efa niteny tamin' ny Benjamita koa, ary lasa izy hilaza amin' i Davida ao Hebrona koa izay rehetra tian' ny Isiraely sy ny taranak' i Benjamina rehetra hatao. Ary niresaka tamin' i Benjamina koa Abnera, ary lasa Abnera hilaza ho henon' i Davida any Hebrona izay noheverin' Israely sy ny taranak' i Benjamina rehetra ho mety. Abner parla aussi à Benjamin, puis il alla à Hébron pour exposer à David tout ce qu' avaient approuvé les Israélites et toute la maison de Benjamin.
2Sm / 2Sam 3.20 So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. And David made Abner and the men that were with him a feast. Dia tonga tany amin' i Davida tao Hebrona Abnera sy olona roa-polo lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho an' i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Dia tonga tany amin' i Davida, tany Hebrona Abnera, nomban' olona roapolo lahy. Ary nanao fanasana ho an' i Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Abner, accompagné de vingt hommes, arriva chez David à Hébron et David offrit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui.
...............
2Sm / 2Sam 3.22 And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace. Ary, indreo, tonga ny mpanaraka an' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo be; ary efa tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany izy, ka dia lasa soa aman-tsara. Fa indreto kosa tamy ny mpanompon' i Davida sy Joaba avy nitoha ka nitondra babo betsaka niaraka taminy. Tsy teo amin' i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefany handeha ka nandeha tamim-piadanana izy. Il se trouva que la garde de David et Joab revenaient alors de la razzia, ramenant un énorme butin, et Abner n'était plus auprès de David à Hébron, puisque David l' avait congédié et qu' il était parti en paix.
...............
2Sm / 2Sam 3.27 And when Abner was returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to speak with him quietly, and smote him there under the fifth rib, that he died, for the blood of Asahel his brother. Ary nony niverina tao Hebrona Abnera, dia nentin' i Joaba nitanila tao anaty vavahady hiresaka aminy mangingina, kanjo nasiany tamin' ny kibony ka matiny ho todin' ny ran' i Asahela rahalahiny. Nony tafaverina tao Hebrona Abnera dia nentin' i Joaba nihataka kely tao anaty vavahady, toy ny hiresaka aminy moramora; kanjo nony mby tao, nofatsahany tamin' ny kibony izy; dia maty izy noho ny amin' ny ràn' i Asaela, rahalahin' i Joaba. Quand Abner arriva à Hébron, Joab le prit à l'écart à l' intérieur de la porte, sous prétexte de parler tranquillement avec lui, et là il le frappa mortellement au ventre, à cause du sang d' Asahel son frère.
...............
2Sm / 2Sam 3.32 And they buried Abner in Hebron: and the king lifted up his voice, and wept at the grave of Abner; and all the people wept. Dia nandevina an' i Abnera tao Hebrona izy; ary ny mpanjaka nanandratra ny feony ka nitomany teo amin' ny fasan' i Abnera; ary ny vahoaka rehetra dia mba nitomany koa. Tao Hebrona no nalevina Abnera. Nitomany tamin' ny feo avo ny mpanjaka teo amin' ny fasan' i Abnera, ary nitomany koa ny vahoaka rehetra. On ensevelit Abner à Hébron; le roi éclata en sanglots sur sa tombe et tout le peuple pleura aussi.
2Sm / 2Sam 4.1 And when Saul' s son heard that Abner was dead in Hebron, his hands were feeble, and all the Israelites were troubled. Ary nony ren' ny zanakalahin' i Saoly fa maty tany Hebrona Abnera, dia niraviravy tanana izy, ary raiki-tahotra ny Isiraely rehetra. Nony ren' ny zanakalahin' i Saola fa hoe maty Abnera, tao Hebrona, dia niraviravy tànana izy ary kivy ratsy Israely rehetra. Lorsque le fils de Saül apprit qu' Abner était mort à Hébron, les mains lui tombèrent et tout Israël fut consterné.
...............
2Sm / 2Sam 4.8 And they brought the head of Ishbosheth unto David to Hebron, and said to the king, Behold the head of Ishbosheth the son of Saul thine enemy, which sought thy life; and the Lord hath avenged my lord the king this day of Saul, and of his seed. Ary nitondra ny lohan' Isboseta tany amin' i Davida tao Hebrona izy ka nanao tamin' ny mpanjaka hoe: Indro ny lohan' Isboseta, zanak' i Saoly fahavalonao, izay nitady ny ainao; fa Jehovah efa namaly an' i Saoly sy ny taranany androany noho ny amin' ny mpanjaka tompoko. Nentiny tany amin' i Davida tany Hebrona ny lohan' Isboseta, dia hoy izy tamin' ny mpanjaka: Indro ny lohan' Isboseta zanak' i Saola, fahavalonao, izay nitady ny ainao. Namalian' ny Tompo faty an' i Saola sy ny taranany androany ny mpanjaka tompoko. Ils apportèrent la tête d' Ishbaal à David, à Hébron, et dirent au roi : " Voici la tête d' Ishbaal, fils de Saül, ton ennemi qui en voulait à ta vie. Yahvé a accordé aujourd' hui à Monseigneur le roi une vengeance sur Saül et sur sa race. "
...............
2Sm / 2Sam 4.12 And David commanded his young men, and they slew them, and cut off their hands and their feet, and hanged them up over the pool in Hebron. But they took the head of Ishbosheth, and buried it in the sepulchre of Abner in Hebron. Ary Davida nandidy ny zatovony, dia namono azy ireo, ka notapahiny ny tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan' ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohan' Isboseta kosa dia nentina ka nalevina tao am-pasan' i Abnera tao Hebrona. Dia nandidy ny zatovo hamono azy ireo Davida; ary notapahin' izy ireo ny tongony aman-tànany, ka nahantony teo amoron' ny farihy any Hebrona. Rahefa izany dia nalainy ny lohan' Isboseta sy naleviny tao amin' ny fasan' i Abnera ao Hebrona. Alors David donna un ordre aux cadets et ceux-ci les mirent à mort. On leur coupa les mains et les pieds et on les suspendit près de l'étang d' Hébron. Quant à la tête d' Ishbaal, on la prit et on l' ensevelit dans le tombeau d' Abner à Hébron.
2Sm / 2Sam 5.1 Then came all the tribes of Israel to David unto Hebron, and spake, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh. Dia tonga tao amin' i Davida tao Hebrona ny firenen' Isiraely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nofonao. Ary tonga amin' i Davida tany Hebrona ny fokon' Israely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nofonao ihany izahay. Alors toutes les tribus d' Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : " Vois! Nous sommes de tes os et de ta chair.
...............
2Sm / 2Sam 5.3 So all the elders of Israel came to the king to Hebron; and king David made a league with them in Hebron before the Lord: and they anointed David king over Israel. Eny, tonga tao amin' ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon' ny Isiraely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan' i Jehovah; ary dia nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' ny Isiraely izy. Ary samy tonga tany amin' ny mpanjaka tany Hebrona avokoa ny loholon' Israely, ka dia nanao fanekem-pihavanana tamin' izy ireo tany, teo anatrehan' ny Tompo, Davida mpanjaka; ary nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' Israely izy ireo. Tous les anciens d' Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron, le roi David conclut un pacte avec eux à Hébron, en présence de Yahvé, et ils oignirent David comme roi sur Israël.
...............
2Sm / 2Sam 5.5 In Hebron he reigned over Judah seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years over all Israel and Judah. Tao Hebrona no nanjakany tamin' ny Joda fito taona sy enim-bolana; ary tany Jerosalema no nanjakany tamin' ny Isiraely sy ny Joda rehetra telo amby telo-polo taona. Tao Hebrona izy nanjaka tamin' i Jodà fito taona sy enim-bolana, ary tao Jerosalema nanjaka tamin' i Jodà sy Israely rehetra telo amby telopolo taona. A Hébron, il régna sept ans et six mois sur Juda; à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur tout Israël et sur Juda.
...............
2Sm / 2Sam 5.13 And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David. Ary Davida mbola naka vaditsindrano sy vady koa tany Jerosalema, rehefa tonga avy tany Hebrona izy; ary dia nisy zanakalahy sy zanakavavy koa naterak' i Davida. Naka vaditsindrano sy vady koa Davida tany Jerosalema, nony tonga avy any Hebrona izy, ka niteraka zazalahy aman-jazavavy indray Davida. Après son arrivée d' Hébron, David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem, et il lui naquit des fils et des filles.
...............
2Sm / 2Sam 15.7 And it came to pass after forty years, that Absalom said unto the king, I pray thee, let me go and pay my vow, which I have vowed unto the Lord, in Hebron. Ary nony afaka efa-polo taona, dia hoy Absaloma tamin' ny mpanjaka: Trarantitra ianao, aoka aho hankany Hebrona hanefa ny voadiko izay nivoadiako tamin' i Jehovah. Nony afaka efa-taona dia hoy Absaloma tamin' ny mpanjaka: Raha sitrakao, avelao kely aho ho any Hebrona, hanefa ny voady nataoko tamin' ny Tompo. Au bout de quatre ans, Absalom dit au roi : " Permets que j' aille à Hébron accomplir le voeu que j' ai fait à Yahvé.
...............
2Sm / 2Sam 15.9 And the king said unto him, Go in peace. So he arose, and went to Hebron. Ary hoy ny mpanjaka taminy: Mandehana soa aman-tsara ary. Dia niainga izy ka nankany Hebrona. Ka hoy ny mpanjaka taminy: Mandehana amim-piadanana! Dia niainga izy nankany Hebrona. Le roi lui dit : " Va en paix. " Il se mit donc en route et alla à Hébron.
2Sm / 2Sam 15.10 But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, As soon as ye hear the sound of the trumpet, then ye shall say, Absalom reigneth in Hebron. Ary Absaloma naniraka mpitety nankeny amin' ny firenen' Isiraely rehetra hanao hoe: Raha vao mandre ny feon' ny anjomara ianareo, dia miantsoa hoe: Absaloma no mpanjaka ao Hebrona. Nandefa iraka mangingina hitety ny fokon' Israely rehetra Absaloma nanao hoe: Raha vao mandre ny feon' ny anjomara hianareo, dia lazao hoe: Manjaka ao Hebrona Absaloma! Absalom dépêcha des émissaires à toutes les tribus d' Israël pour dire : " Quand vous entendrez le son du cor, vous direz : Absalom est devenu roi à Hébron. "

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 2.11 And the days that David reigned over Israel were forty years: seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem. Ary ny andro nanjakan' i Davida tamin' ny Isiraely dia efa-polo taona; tao Hebrona no nanjakany fito taona, ary tao Jerosalema no nanjakany telo amby telo-polo taona. Efapolo taona no andro nanjakan' i Davida tamin' Israely, ny fito taona nanjakany tany Hebrona, ary ny telo amby telopolo taona tao Jerosalema. Le règne de David sur Israël a duré quarante ans : à Hébron il a régné sept ans, à Jérusalem il a régné trente-trois ans.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron. Ary ny zanakalahin' i Kaleba, rahalahin' i Jeramela, dia Mesa, lahimatoa, razamben' ny any Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresa, razamben' ny any Hebrona. Zanakalahin' i Kaleba rahalahin' i Jerameela: Mesà, lahimatoany, rain' i Zifa, sy ny zanakalahin' i Maresà, rain' i Hebrona. Fils de Caleb, frère de Yerahméel : Mésha, son premier-né; c' est le père de Ziph. Son fils, Maresha, père de Hébrôn.
1Tt / 1Tan 2.43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema. Ary ny zanakalahin' i Hebrona dia Kora sy Tapoa sy Rakema ary Sema. Zanakalahin' i Hebrona: Kore, Tafoà, Rekema, ary Samà. Fils de Hébrôn : Qorah, Tappuah, Réqem et Shéma.
1Tt / 1Tan 3.1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess: Ary izao no zanakalahin' i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak' i Abigaila Karmelita, no lahiaivo; Ireto no zanakalahin' i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak' i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak' i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron : Amnon l' aîné, d' Ahinoam de Yizréel; Daniyyel le deuxième, d' Abigayil de Karmel;
...............
1Tt / 1Tan 3.4 These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years. Ireo enina ireo no naterany tao Hebrona; fa tao no nanjakany fito taona sy enim-bolana; ary tany Jerosalema kosa no nanjakany telo amby telo-polo taona. Izy enin-dahy ireo no naterany tany Hebrona, izay nanjakany fito taona sy enim-bolana, vao nanjaka tany Jerosalema telo amby telopolo taona indray izy. Il y en eut donc six qui lui naquirent à Hébron, où il régna sept ans et six mois. Il régna trente-trois ans à Jérusalem.
...............
1Tt / 1Tan 5.28 Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Zanakalahin' i Kaata: Amrama, Isaara, ary Oziela. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn, Uzziel.
...............
1Tt / 1Tan 6.3 And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ary ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Zanakalahin' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn, Uzziel.
...............
1Tt / 1Tan 6.40 The son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah, Nomeny azy Hebrona tao amin' ny tanin' ny Joda sy ny tany manodidina azy. dia nomena an' i Hebrona mbamin' ny tany fiandrasam-biby manodidina azy teo amin' ny tanin' i Jodà; on donna Hébron, dans le pays de Juda, avec les pâturages environnants.
...............
1Tt / 1Tan 6.42 The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei, Ary ny taranak' i Arona nomeny an' i Hebrona, tanàna fiarovana, ary Libna sy ny tany manodidina azy ary Jatira sy Estemoa sy ny tany manodidina azy Ny nomena ny taranak' i Aarona ary dia Hebrona tanàna fialofana, mais on donna aux fils d' Aaron les villes de refuge : Hébron, Libna et ses pâturages, Yattir, Eshtemoa et ses pâturages,
1Tt / 1Tan 11.1 Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh. Ary dia nivory teo amin' i Davida tao Hebrona ny Isiraely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nonao. Ary nivory teo amin' i Davida tany Hebrona Israely rehetra nanao hoe: Indro fa taolanao sy nofonao izahay. Alors tous les Israélites se rassemblèrent autour de David, à Hébron, et dirent : " Vois! Nous sommes de tes os et de ta chair.
...............
1Tt / 1Tan 11.3 Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the Lord; and they anointed David king over Israel, according to the word of the Lord by Samuel. Eny, tonga tao amin' ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon' ny Isiraely rehetra; ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan' i Jehovah; ary dia nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' ny Isiraely izy araka ny tenin' i Jehovah izay nampilazainy an' i Samoela. Dia tonga teo amin' ny mpanjaka, tany Hebrona, ny loholon' Israely rehetra, ary Davida nanao fanekena tamin' izy ireo, teo anatrehan' ny Tompo, tany Hebrona, ary izy ireo nanosotra an' i Davida ho mpanjakan' Israely, araka ny tenin' ny Tompo, notononin' i Samoela. Tous les anciens d' Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron. David conclut un pacte avec eux à Hébron, en présence de Yahvé, et ils oignirent David comme roi d' Israël selon la parole de Yahvé transmise par Samuel.
...............
1Tt / 1Tan 12.23 And these are the numbers of the bands that were ready armed to the war, and came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him, according to the word of the Lord. Ary izao no isan' ny miaramila efa voaomana hiady, izay tonga tao amin' i Davida tao Hebrona hamindra ny fanjakan' i Saoly ho azy araka ny tenin' i Jehovah: Izao no isan' ny lehiben' ny lehilahy hary fiadiana hoenti-miady, tonga nanatona an' i Davida, tany Hebrona, mba hamindra ny fanjakan' i Saola aminy araka ny didin' ny Tompo. Jour après jour, en effet, David recevait des renforts, si bien que son camp devint un camp gigantesque.
...............
1Tt / 1Tan 12.38 All these men of war, that could keep rank, came with a perfect heart to Hebron, to make David king over all Israel: and all the rest also of Israel were of one heart to make David king. Ireo miaramila rehetra ireo, izay nahay nilahatra tsara, dia niray fo nankany Hebrona hampanjaka an' i Davida amin' ny Isiraely rehetra; ary ny sisa rehetra tamin' ny Isiraely koa niray fo hampanjaka an' i Davida. Ireo lehilahy mpiady rehetra ireo, izay samy nahay nilahatra hiady avokoa, dia tonga tao Hebrona, tamin' ny fo mahitsy hanangana an' i Davida ho mpanjaka amin' Israely rehetra, ary Israely sisa rehetra koa, dia niray fo torak' izany hanangana an' i Davida ho mpanjaka. de Transjordanie, 120.000 hommes de Ruben, de Gad, de la demi-tribu de Manassé, avec toutes sortes d' armes de guerre.
...............
1Tt / 1Tan 15.9 Of the sons of Hebron; Eliel the chief, and his brethren fourscore: tamin' ny taranak' i Hebrona: Eliela lehibe sy ny rahalahiny, valopolo; pour les fils d' Hébrôn, Éliel l' officier et ses quatre-vingts frères,
...............
1Tt / 1Tan 23.12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four. Ny zanakalahin' i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela; efatra izy. Zanakalahin' i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona, ary Oziela, efatra izy. Fils de Qehat : Amram, Yiçhar, Hébrôn, Uzziel, quatre en tout.
...............
1Tt / 1Tan 23.19 Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth. Ny zanakalahin' i Hebrona, dia Jeria no lahimatoa, Amaria no lahiaivo, Jahaziela no fahatelo, ary Jekameama no faralahy. Zanakalahin' i Hebrona: Jeriao filohany, Amariasa faharoa, Jahaziela fahatelo, ary Jekmaama fahefatra. Fils de Hébrôn : Yeriyyahu le premier, Amarya le second, Yahaziel le troisième, Yeqaméam le quatrième.
...............
1Tt / 1Tan 24.23 And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth. Ary ny amin' ny taranak' i Sebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra. Zanakalahin' i Hebrona: Jeriao no voalohany, Amariasa faharoa, Jahaziela fahatelo, Jekmaàna fahefatra. Fils de Hébrôn : Yeriyya le premier, Amaryahu le second, Yahaziel le troisième, Yeqaméam le quatrième.
...............
1Tt / 1Tan 29.27 And the time that he reigned over Israel was forty years; seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem. Ary ny andro nanjakany tamin' ny Isiraely dia efa-polo taona; tao Hebrona no nanjakany fito taona, ary tany Jerosalema no nanjakany telo amby telo-polo taona. Efapolo taona no andro nanjakany tamin' Israely: fito taona izy nanjaka tao Hebrona; ary telo amby telopolo taona tao Jerosalema. Son règne sur Israël avait duré quarante ans; à Hébron il avait régné sept ans et à Jérusalem il avait régné trente-trois ans.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 11.10 And Zorah, and Aijalon, and Hebron, which are in Judah and in Benjamin fenced cities. sy Zora sy Aialona ary Hebrona, izay tanàna mimanda ao amin' ny Joda sy ny Benjamina. Saraà, Aialòna ary Hebròna; tanàna mimanda ao amin' i Jodà sy Benjamina ireo. Çoréa, Ayyalôn, Hébron; c'étaient des villes fortifiées en Juda et en Benjamin.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
...............
1M 5.65 Nanaraka izany, niainga indray Jodasa mbamin' ireo rahalahiny, hiady amin' ny taranak' i Esao, eo amin' ny tany atsimo; azony Hebrona mbamin' ny tanàna momba azy, noravany ny mandany, nodorany ny tilikambo teo amin' ny manda manodidina azy. Judas avec ses frères partit en guerre contre les fils d' Esaü dans la région du midi; il prit de force Hébron et les villages de son ressort, abattit ses fortifications et livra au feu les tours de son enceinte.