Chapitres et versets citant Amona

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 19.38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day. Ary ny zandriny koa dia niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Benamy; izy kosa no rain' ny taranak' i Amona mandraka androany. Ny zandriny koa nitera-dahy izay nomeny anarana hoe Benamy; io kosa no rain' ny taranak' i Amona mandraka androany. La cadette aussi donna naissance à un fils et elle l' appela Ben-Ammi; c' est l' ancêtre des Bené-Ammon d' aujourd' hui.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 21.24 And Israel smote him with the edge of the sword, and possessed his land from Arnon unto Jabbok, even unto the children of Ammon: for the border of the children of Ammon was strong. Ary ny Isiraely namely azy tamin' ny lelan-tsabatra ka nahazo ny taniny hatrany Amona ka hatrany Jaboka, dia hatramin' ny taranak' i Amona; fa mafy ny fari-tanin' ny taranak' i Amona. Israely namely azy tamin' ny lelan-tsabatra, ka nahazo ny taniny hatrany Arnòna ka hatrany Jabaoka, hatreo amin' ny zanak' i Amona, fa mafy ny faritry ny tanin' ny zanak' i Amona. Israël le frappa du tranchant de l'épée et conquit son pays, depuis l' Arnon jusqu' au Yabboq, jusqu' aux fils d' Ammon, car Yazèr se trouvait à la frontière ammonite.

  Deuteronomy Fifanekena na Detoronomia Fifanekena na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 2.19 And when thou comest nigh over against the children of Ammon, distress them not, nor meddle with them: for I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession; because I have given it unto the children of Lot for a possession. dia ho tonga ao akaikin' ny taranak' i Amona, nefa aza mandrafy azy, na mila ady aminy; fa tsy hanomezako ho lovanao ny tanin' ny taranak' i Amona, satria nomeko ho lovan' ny taranak' i Lota izany. ka ho tonga any akaikin' ny taranak' i Amona hianao, nefa aza manomboka ady aminy, na mifanditra aminy, fa tsy hanomezako ho fanananao ny tanin' ny taranak' i Amona, na dia kely aza, satria efa nomeko ho fananan' ny taranak' i Lota izany. et tu vas te trouver devant les fils d' Ammon. Ne les attaque pas, ne les provoque pas ; car je ne te donnerai rien du pays des fils d' Ammon : c' est aux fils de Lot que je l' ai donné pour domaine.
...............
Deo / Dt 2.37 Only unto the land of the children of Ammon thou camest not, nor unto any place of the river Jabbok, nor unto the cities in the mountains, nor unto whatsoever the Lord our God forbad us. Kanefa ny tanin' ny taranak' i Amona no tsy nakekenareo, dia ny tany amoron' ny lohasahan-driaka Jaboka, sy ny tanàna ao amin' ny tany havoana, ary izay rehetra nandraran' i Jehovah Andriamanitsika antsika. Tsy nisy nakekenao anefa ny tanin' ny taranak' i Amona, ary na aiza na aiza koa teo amoron' ny ranon-driaka Jabaoka, na ny tanàna eo amin' ny tendrombohitra na ny toerana rehetra efa nandraran' ny Tompo Andriamanitsika anao. Toutefois du pays des Ammonites tu n' approchas point, ni de la région du torrent du Yabboq ni des villes de la montagne, ni de tout ce qu' avait interdit Yahvé notre Dieu.
...............
Deo / Dt 3.11 For only Og king of Bashan remained of the remnant of giants; behold his bedstead was a bedstead of iron; is it not in Rabbath of the children of Ammon? nine cubits was the length thereof, and four cubits the breadth of it, after the cubit of a man. Fa Oga, mpanjakan' i Basana, ihany no sisa velona tamin' ny Refalta; indro, farafara vy ny farafarany (tsy ao Raban' ny taranak' i Amona va Izany?), sivy hakiho ny halavany, ary efatra hakiho ny sakany, araka ny hakihon' ny lehilahy. Oga mpanjakan' i Basàna, no hany taranaky ny Refaïma sisa tavela. Moa tsy ao Rabata va ao amin' ny taranak' i Amona, ny farafarany, farafara vy? Sivy hakiho ny halavany, efatra hakiho ny sakany, amin' ny hakihon-dehilahy. Or Og, roi du Bashân, était le dernier survivant des Rephaïm : son lit est le lit de fer qu' on voit à Rabba-des-Ammonites, long de neuf coudées et large de quatre, en coudées d' hommes.
...............
Deo / Dt 3.16 And unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto the river Arnon half the valley, and the border even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon; Ary ny Robenita sy ny Gadita dia nomeko ny hatrany Gileada ka hatramin' ny lohasahan-driaka Arnona, dia ny antsasaky ny lohasaha, sy ny fari-tany hatramin' ny amoron' ny lohasahan-driaka Jaboka, izay fari-tanin' ny taranak' i Amona, Ny Robenita sy ny Gadita nomeko ny sasany amin' i Galaada hatramin' ny ranon-driaka Arnona, ny am-pamatonan' ny lohasaha no faritra aminy, hatramin' ny ranon-driaka Jabaoka, sisin-tanin' ny zanak' i Amona, Aux Rubénites et aux Gadites je donnai depuis le Galaad jusqu' au torrent de l' Arnon, le milieu du torrent marquant la frontière, et jusqu' au Yabboq, le torrent marquant la frontière des Ammonites.

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 12.2 Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, and ruled from Aroer, which is upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon; Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron' ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan' ny lohasaha sy ny antsasak' i Gileada, dia hatramin' ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin' ny taranak' i Amona, Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nonina tao Hesebona; ny takatry ny fahefany dia hatrany Aroera, eo amin' ny ranon-driak' i Arnona, ary hatreo am-pamatonan' ny lohasaha amin' ny antsasak' i Galaada, ka hatramin' ny ranon-driaka Jaboaka, faritry ny tanin' ny taranak' i Amona, Sihôn, roi des Amorites, qui habitait Heshbôn, avait pour domaine depuis Aroèr qui est sur le bord de la vallée de l' Arnon y compris le fond de la vallée, la moitié de Galaad et jusqu' au Yabboq, le torrent qui est la frontière des Ammonites;
...............
Jos 13.10 And all the cities of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, unto the border of the children of Ammon; ary ny tanàna rehetra izay an' i Sihona, mpanjakan' ny Amorita, izay nanjaka tany Hesbona, hatramin' ny faritanin' ny taranak' i Amona, ny tanàna rehetra an' i Sehona mpanjakan' ny Amoreana, izay nanjaka tao Hesebona, hatrany amin' ny faritanin' ny taranak' i Armona, toutes les villes de Sihôn, roi des Amorites, qui avait régné à Heshbôn, jusqu'à la frontière des Ammonites.
...............
Jos 13.25 And their coast was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the children of Ammon, unto Aroer that is before Rabbah; Ary ny faritaniny dia Jazera sy ny tanàna rehetra any Gileada ary ny antsasaky ny tanin' ny taranak' i Amona, hatrany Aroera, izay tandrifin' i Raba, ka izao no faritaniny: Jasera, ny tanànan' i Galaada rehetra, ny antsasaky ny tanin' ny taranak' i Amona, hatrany Aroera tandrifin' i Rabà, Ils eurent pour territoire Yazèr, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroèr qui est en face de Rabba,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 3.13 And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek, and went and smote Israel, and possessed the city of palm trees. Dia nampiangona ny taranak' i Amona sy Amaleka ho any aminy izy, ary nandeha izy ireo ka namely ny Isiraely, dia nahafaka ny tanàna be rofia. Nikambana tamin' ny taranak' i Amona sy Amaleka, Eglona, dia niainga nandeha. Nandresy an' Israely izy ka nahafaka ny tanànan-drofia. Églôn s' adjoignit les fils d' Ammon et Amaleq, marcha contre Israël, le battit et s' empara de la ville des Palmiers.
...............
Mts / Mpits 10.6 And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and served Baalim, and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the Lord, and served not him. Ary ny Zanak' Isiraely dia nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitr' i Syria sy ny andriamanitr' i Sidona sy ny andriamanitr' i Moaba sy ny andriamanitry ny taranak' i Amona ary ny andriamanitry ny Filistina, dia nahafoy an' i Jehovah izy ka tsy nanompo Azy. Ary nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo ny zanak' Israely. Izy ireo nanompo ny Baala sy ny Astarte, ny andriamanitr' i Siria, ny andriamanitr' i Sidona, ny andriamanitr' i Moaba, ny andriamanitry ny taranak' i Amona, ary ny andriamanitry ny Filistina, ary nandao an' ny Tompo sy tsy nanompo azy intsony. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Ils servirent les Baals et les Astartés, ainsi que les dieux d' Aram et de Sidon, les dieux de Moab, ceux des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent Yahvé et ne le servirent plus.
Mts / Mpits 10.7 And the anger of the Lord was hot against Israel, and he sold them into the hands of the Philistines, and into the hands of the children of Ammon. Dia nirehitra tamin' ny Isiraely ny fahatezeran' i Jehovah, ka nivarotra azy ho eo an-tànan' ny Filistina sy ho eo an-tànan' ny taranak' i Amona Izy. Dia nirehitra tamin' Israely ny fahatezeran' ny Tompo ka namidiny ho eo an-tànan' ny Filistina izy, sy ho eo an-tànan' ny taranak' i Amona. Alors la colère de Yahvé s' alluma contre Israël et il le livra aux mains des Philistins et aux mains des Ammonites.
...............
Mts / Mpits 10.9 Moreover the children of Ammon passed over Jordan to fight also against Judah, and against Benjamin, and against the house of Ephraim; so that Israel was sore distressed. Ary nita an' i Jordana ny taranak' i Amona mba hiady koa amin' ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranak' i Efraima; ka dia nahantra indrindra ny Isiraely. Ny taranak' i Amona nita an' i Jordany hamely an' i Jodà sy Benjamina mbamin' ny taranak' i Efraima ka dia tra-pahoriana mafy Israely. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi Juda, Benjamin et la maison d'Éphraïm, et la détresse d' Israël devint extrême.
...............
Mts / Mpits 10.11 And the Lord said unto the children of Israel, Did not I deliver you from the Egyptians, and from the Amorites, from the children of Ammon, and from the Philistines? Ary hoy Jehovah tamin' ny Zanak' Isiraely: Moa tsy efa namonjy anareo tamin' ny tanan' ny Egyptiana sy ny Amorita sy ny taranak' i Amona ary ny Filistina va Aho? Ary hoy Iaveh tamin' ny zanak' Israely: Moa tsy efa nanafaka anareo va aho, tamin' ny Ejipsiana sy ny Amoreana ary ny taranak' i Amona, mbamin' ny Filistina? Et Yahvé dit aux Israélites : " Quand des Égyptiens et des Amorites, des Ammonites et des Philistins,
...............
Mts / Mpits 10.17 Then the children of Ammon were gathered together, and encamped in Gilead. And the children of Israel assembled themselves together, and encamped in Mizpeh. Dia nivory ny taranak' i Amona ka nitoby tany Gileada. Ary nivory kosa ny Zanak' Isiraely ka nitoby tany Mizpa. Nivory ny taranak' i Amona sy nitoby tao Balaada, ary ny zanak' Israely kosa niangona nitoby tany Masfà. Les Ammonites se réunirent et campèrent à Galaad. Les Israélites se rassemblèrent et campèrent à Miçpa.
Mts / Mpits 10.18 And the people and princes of Gilead said one to another, What man is he that will begin to fight against the children of Ammon? he shall be head over all the inhabitants of Gilead. Dia nifampiera ny olona, dia ireo andrianan' i Gileada, hoe: Iza no lehilahy handeha voalohany hiady amin' ny taranak' i Amona? dia ho lohany amin' ny mponina rehetra any Gileada izy. Dia nifampilaza ny vahoaka, ny lehiben' i Galaada, nanao hoe: Iza no lehilahy hanomboka ady voalohany amin' ny taranak' i Amona? Dia izy no ho filohan' ny mponina rehetra amin' i Galaada. Alors le peuple, les chefs de Galaad, se dirent les uns aux autres : " Quel est l' homme qui entreprendra d' attaquer les fils d' Ammon ? Celui-là sera le chef de tous les habitants de Galaad. "
...............
Mts / Mpits 11.4 And it came to pass in process of time, that the children of Ammon made war against Israel. Ary nony ela, dia nanafika ny Zanak' Isiraely ny taranak' i Amona. Nony afaka kelikely taorian' izany, dia niady tamin' ny zanak' Israely ny tarana' i Amona. Or, à quelque temps de là, les Ammonites s' en vinrent combattre Israël.
Mts / Mpits 11.5 And it was so, that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob: Ary rehefa nanafika ny Isiraely ny taranak' i Amona, dia nandeha ny loholon' i Gileada haka an' i Jefta hiala any amin' ny tany Toba. Ka tamin' izany niadian' ny taranak' i Amona tamin' Israely izany, dia lasa ny loholon' i Galaada naka an' i Jefte tany amin' ny tany Toba. Et lorsque les Ammonites eurent attaqué Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob.
Mts / Mpits 11.6 And they said unto Jephthah, Come, and be our captain, that we may fight with the children of Ammon. Ary hoy izy ireo taminy: Avia ho mpitarika anay ianao, hiadiantsika amin' ny taranak' i Amona. Hoy izy tamin' i Jefte: Avia, dia ho jeneralinay hianao, ka hiady amin' ny taranak' i Amona. " Viens, lui dirent-ils, sois notre commandant, afin que nous combattions les Ammonites. "
...............
Mts / Mpits 11.8 And the elders of Gilead said unto Jephthah, Therefore we turn again to thee now, that thou mayest go with us, and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. Dia hoy ny loholon' i Gileada tamin' i Jefta: Izany no iverenanay atý aminao ankehitriny, mba handehananao miaraka aminay, sy hiadianao amin' ny taranak' i Amona, ka dia ho lohany aminay mponina rehetra any Gileada ianao. Ary hoy ny loholon' i Galaada tamin' i Jefte: Izany indrindra no hiverenanay aty aminao ankehitriny, mba handehananao hiaraka aminay sy hiadianao amin' ny taranak' i Amona; ary ho filohany sy ny mponina rehetra any Galaada hianao. Les anciens de Galaad répliquèrent à Jephté : " C' est pour cela que maintenant nous sommes revenus à toi. Viens avec nous, tu combattras les Ammonites et tu seras notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. "
Mts / Mpits 11.9 And Jephthah said unto the elders of Gilead, If ye bring me home again to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them before me, shall I be your head? Dia hoy Jefta tamin' ny loholon' i Gileada: Raha ho entinareo mody indray aho mba hiady amin' ny taranak' i Amona, ka hatolotr' i Jehovah eo anoloako ireny, dia izaho hoe no ho lohany aminareo? Izao no navalin' i Jefte tamin' ny loholon' i Galaada: Raha entinareo miverina hiady amin' ny taranak' i Amona aho, ka atolotry ny Tompo eo an-tànako izy, dia izaho no ho filohanareo? Jephté répondit aux anciens de Galaad : " Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que Yahvé les livre à ma merci, alors je serai votre chef. " -
...............
Mts / Mpits 11.12 And Jephthah sent messengers unto the king of the children of Ammon, saying, What hast thou to do with me, that thou art come against me to fight in my land? Dia naniraka olona Jefta nankamin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona hanao hoe: Moa mifaninona akory izaho sy ianao, no tonga atý amiko hiady amin' ny taniko ianao? Nandefa iraka ho any amin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona Jefte, hilaza aminy hoe: Mifampaninona moa izaho sy hianao, no tonga hamely ahy hianao ka hanafika ny taniko? Jephté envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire : " Qu' y a-t-il donc entre toi et moi pour que tu sois venu faire la guerre à mon pays ? "
Mts / Mpits 11.13 And the king of the children of Ammon answered unto the messengers of Jephthah, Because Israel took away my land, when they came up out of Egypt, from Arnon even unto Jabbok, and unto Jordan: now therefore restore those lands again peaceably. Dia hoy ny mpanjakan' ny taranak' i Amona tamin' ny irak' i Jefta: Satria nalain' ny Isiraely ny taniko hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatrany Jordana, fony niakatra avy tany Egypta izy; koa avereno amin' ny fihavanana ary izany ankehitriny. Ary hoy ny mpanjakan' ny taranak' i Amona, namaly ny irak' i Jefte: Satria, raha niakatra avy any Ejipta Israely, dia nalainy ny taniko, hatrany Arnona ka hatrany Jabaoka sy Jordany. Koa avereno amim-pihavanana izany ankehitriny. Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephté : " C' est parce qu' Israël, au temps où il montait d'Égypte, s' est emparé de mon pays, depuis l' Arnon jusqu' au Yabboq et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré! "
Mts / Mpits 11.14 And Jephthah sent messengers again unto the king of the children of Ammon: Ary Jefta naniraka olona indray nankany amin' ny mpanakan' ny taranak' i Amona Dia nandefa iraka indray Jefte ho any amin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona, Jephté envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites,
Mts / Mpits 11.15 And said unto him, Thus saith Jephthah, Israel took not away the land of Moab, nor the land of the children of Ammon: ka nanao taminy hoe: Izao no lazain' i Jefta: Ny Isiraely tsy naka ny tanin' i Moaba na ny tanin' ny taranak' i Amona. ka nanao taminy hoe: Izao no tenin' i Jefte: Israely tsy naka ny tanin' i Moaba, na ny tanin' ny taranak' i Amona. et il lui dit : " Ainsi parle Jephté. Israël ne s' est emparé ni du pays de Moab, ni de celui des Ammonites.
...............
Mts / Mpits 11.27 Wherefore I have not sinned against thee, but thou doest me wrong to war against me: the Lord the Judge be judge this day between the children of Israel and the children of Ammon. Izaho tsy nanota taminao, fa ianao no manisy ratsy ahy, fa miady amiko; Izaho tsy nanao ratsy taminao, fa hianao izao no manisy ratsy ahy, amin' ny ady ataonao amiko. Ka aoka Iaveh, ilay mpitsara, no hitsara anio ny zanak' Israely sy ny taranak' i Amona. Pour moi, je n' ai pas péché contre toi, mais toi, tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que Yahvé, le Juge, juge aujourd' hui entre les Israélites et le roi des Ammonites. "
Mts / Mpits 11.28 Howbeit the king of the children of Ammon hearkened not unto the words of Jephthah which he sent him. Nefa tsy nohenoin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona ny tenin' i Jefta, izay nampitondrainy tany aminy. Tsy nahoan' ny mpanjakan' ny taranak' i Armona akory ny teny nampitondrain' i Jefte tany aminy. Mais le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephté lui avait fait transmettre.
Mts / Mpits 11.29 Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead, and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead he passed over unto the children of Ammon. Ary tonga tao amin' i Jefta ny Fanahin' i Jehovah, dia nandeha nitety an' i Gileada sy Manase izy; ka dia nitety an' i Mizpa any Gileada koa izy ka niala tany Mizpa any Gileada, dia nandroso nankany amin' ny taranak' i Amona. Dia tonga tamin' i Jefte ny Fanahin' ny Tompo, ka nandeha namaky an' i Galaada sy Manase izy, ary tonga hatrany Masfà, any Galaada: ary avy ao Masfà any Galaada dia nandroso hamely ny taranak' i Amona. L' esprit de Yahvé fut sur Jephté, qui parcourut Galaad et Manassé, passa par Miçpé de Galaad et, de Miçpé de Galaad, passa chez les Ammonites.
Mts / Mpits 11.30 And Jephthah vowed a vow unto the Lord, and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands, Ary Jefta nivoady tamin' i Jehovah ka nanao hoe: Raha hatolotrao eo an-tanako tokoa ny taranak' i Amona, Nivoady tamin' ny Tompo Jefte, nanao hoe: Et Jephté fit un voeu à Yahvé : " Si tu livres entre mes mains les Ammonites,
Mts / Mpits 11.31 Then it shall be, that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord' s, and I will offer it up for a burnt offering. dia ho an' i Jehovah Izay mivoaka amin' ny varavaran' ny tranoko hitsena ahy, rehefa miverina soa aman-tsara avy any amin' ny taranak' i Amona aho, ary hateriko ho fanatitra dorana izany. Raha atolotrao eo an-tànako ny taranak' i Amona, dia ho an' ny Tompo ary hatolotro ho sorona dorana izay mivoaka ny varavaran' ny tranoko hitsena ahy, rahefa miverina soa aman-tsara avy any amin' ny taranak' i Amona aho. celui qui sortira le premier des portes de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai vainqueur du combat contre les Ammonites, celui-là appartiendra à Yahvé, et je l' offrirai en holocauste. "
Mts / Mpits 11.32 So Jephthah passed over unto the children of Ammon to fight against them; and the Lord delivered them into his hands. Dia nandeha Jefta nankany amin' ny taranak' i Amona hiady aminy: ary natolotr' i Jehovah teo an-tànany ireo. Dia nandroso hamely ny taranak' i Amona Jefte, ary natolotry ny Tompo teo an-tànany ireny, Jephté passa chez les Ammonites pour les attaquer et Yahvé les livra entre ses mains.
Mts / Mpits 11.33 And he smote them from Aroer, even till thou come to Minnith, even twenty cities, and unto the plain of the vineyards, with a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaikin' i Minita sy hatrany Abela-keramima, dia tanàna roa-polo, ka be dia be no maty. Dia resy teo anoloan' ny Zanak' Isiraely ny taranak' i Amona. ka nasiany hatrany Aroera ka hatrany akaikikaikin' i Menita, nahazoany tanàna roapolo, sy hatrany Abela-Keramina, ka dia resy mafy tokoa izy ireo. Dia voaetry teo anoloan' ny zanak' Israely ny taranak' i Amona. Il les battit depuis Aroèr jusque vers Minnit vingt villes , et jusqu'à Abel-Keramim. Ce fut une très grande défaite; et les Ammonites furent abaissés devant les Israélites.
...............
Mts / Mpits 11.36 And she said unto him, My father, if thou hast opened thy mouth unto the Lord, do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth; forasmuch as the Lord hath taken vengeance for thee of thine enemies, even of the children of Ammon. Fa hoy ny zananivavy taminy: Ry dada ô, raha niloa-bava tamin' i Jehovah ary ianao, dia ataovy amiko araka izay naloaky ny vavanao, satria Jehovah efa namaly ny taranak' i Amona fahavalonao ho anao. Dia hoy izy taminy: Dada ô, efa niloa-bava tamin' ny Tompo hianao, ka ataovy amiko araka izay naloaky ny vavanao, satria efa novalian' ny Tompo ny nataon' ny taranak' i Amona fahavalonao taminao. Elle lui répondit : " Mon père, tu t' es engagé envers Yahvé, traite-moi selon l' engagement que tu as pris, puisque Yahvé t' a accordé de te venger de tes ennemis, les Ammonites. "
Mts / Mpits 12.1 And the men of Ephraim gathered themselves together, and went northward, and said unto Jephthah, Wherefore passedst thou over to fight against the children of Ammon, and didst not call us to go with thee? we will burn thine house upon thee with fire. Ary nivory ny lehilahy amin' ny Efraima, dia nandeha nianavaratra ka nanao tamin' i Jefta hoe: Nahoana no nandeha niady tamin' ny taranak' i Amona ianao ka tsy mba niantso anay hiaraka aminao? Hodoranay amin' ny afo ny tranonao sy ianao. Nivory ny lehilahy amin' i Efraima, ka nandeha nankany Sefora, nanao tamin' i Jefte hoe: Nahoana no nandeha niady tamin' ny taranak' i Amona hianao, ka no tsy mba niantso anay hiaraka aminao? Hodoranay ny tranonao mbamin' ny tanànanao. Les gens d'Éphraïm se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain dans la direction de Çaphôn et ils dirent à Jephté : " Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir invités à marcher avec toi ? Nous brûlerons ta maison sur toi! "
Mts / Mpits 12.2 And Jephthah said unto them, I and my people were at great strife with the children of Ammon; and when I called you, ye delivered me not out of their hands. Fa hoy Jefta taminy: Izaho sy ny oloko efa nanana ady mafy tamin' ny taranak' i Amona; ary niantso anareo aho, fa tsy namonjy ahy tamin' ny tànany ianareo. Dia izao no navalin' i Jefte azy ireo: Mbola nifamaly mafy tamin' ny taranak' i Amona izaho sy ny vahoakako dia efa niantso anareo aho, nefa tsy tonga namonjy ahy tamin' ny tànany hianareo. Jephté leur répondit : " Nous étions en grave conflit, mon peuple et moi, avec les Ammonites. Je vous ai appelés à l' aide et vous ne m' avez pas délivré de leurs mains.
Mts / Mpits 12.3 And when I saw that ye delivered me not, I put my life in my hands, and passed over against the children of Ammon, and the Lord delivered them into my hand: wherefore then are ye come up unto me this day, to fight against me? Ary rehefa hitako fa tsy namonjy ahy ianareo, dia nanao ny aiko tsy ho zavatra aho ka nandeha niady tamin' ny taranak' i Amona, ary natolotr' i Jehovah teo an-tanako izy, koa nahoana ianareo no miakatra atý amiko anio hila ady amiko? Nony hitako fa tsy tonga hamonjy ahy hianareo, dia nanao vy very ny aiko aho, ka nandeha niady tamin' ny taranak' i Amona, ary natolotry ny Tompo teo an-tànako ireny. Ka nahoana hianareo no miakatra aty amiko anio hiady amiko? Quand j' ai vu que personne ne venait à mon secours, j' ai risqué ma vie, j' ai marché contre les Ammonites et Yahvé les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd' hui êtes-vous montés contre moi pour me faire la guerre ? "

  1st Samuel 1 Samoela Samoela I 1er Livre de Samuel
...............
1Sm / 1Sam 12.12 And when ye saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, ye said unto me, Nay; but a king shall reign over us: when the Lord your God was your king. Kanjo nony hitanareo fa avy hiady taminareo Nahasy, mpanjakan' ny Amonita, dia hoy ianareo tamiko: Tsia, fa aoka hisy mpanjaka hanjaka aminay; kanefa Jehovah Andriamanitrareo no mpanjakanareo. Ary nony nahita an' i Naasy mpanjakan' ny taranak' i Amona tamy hiady aminareo anefa hianareo, dia nanao tamiko hoe: Tsia, fa aoka hisy mpanjaka hanjaka aminay! Kanefa Iaveh no mpanjakanareo fahizay. " Cependant, lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, marcher contre vous, vous m' avez dit : "Non! Il faut qu' un roi règne sur nous. " Pourtant, Yahvé votre Dieu, c' est lui votre roi!
...............
1Sm / 1Sam 14.47 So Saul took the kingdom over Israel, and fought against all his enemies on every side, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines: and whithersoever he turned himself, he vexed them. Ary Saoly nahazo ny fanjakan' Isiraely ary niady tamin' ny fahavalony rehetra manodidina, dia tamin' ny Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Edomita sy ny mpanjakan' i Zoba ary ny Filistina; ary izay nalehany rehetra dia resiny avokoa. Rahefa azon' i Saola ny fanjakana tamin' Israely, niady tamin' ny fahavalony rehetra manodidina izy, dia tamin' i Moaba, tamin' ny taranak' i Amona, tamin' i Edoma, tamin' ireo mpanjakan' i Sobà ary tamin' ny Filistina, ka izay nitodihany rehetra na aiza na aiza resiny avokoa. Saül s' assura la royauté sur Israël et fit la guerre de tous côtés contre tous ses ennemis, contre Moab, les Ammonites, Édom, le roi de Çoba et les Philistins; où qu' il se tournât, il était victorieux.

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 3.2 And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona: koa Amnona, tamin' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoany; Niteraka lahy maro Davida tao Hebrona; Amona naterak' i Akinoama avy any Jezraela no lahimatoa. Des fils naquirent à David, à Hébron; ce furent : son aîné Ammon, né d' Ahinoam de Yizréel;
...............
2Sm / 2Sam 8.12 Of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. dia tamin' i Syria sy Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita ary ny babo azony tamin' i Hadadezera, zanak' i Rehoba, mpanjakan' i Zoba. dia Siria, Moaba, ny taranak' i Amona, ny Filistina, Amaleka; ary ny avy tamin' ny babo azony tamin' i Hadadezera zanak' i Rohoba, mpanjakan' i Sobà. Aram, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amaleq, provenant aussi du butin pris à Hadadézer, fils de Rehob, roi de Çoba.
2Sm / 2Sam 10.1 And it came to pass after this, that the king of the children of Ammon died, and Hanun his son reigned in his stead. Ary rehefa afaka izany, dia maty ny mpanjakan' ny taranak' i Amona, ka Hanona zanany no nanjaka nandimby azy. Taty aorian' izany, maty ny mpanjakan' ny taranak' i Amona, ka dia Hanona zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Après cela, il advint que le roi des Ammonites mourut et que son fils Hanûn régna à sa place.
2Sm / 2Sam 10.2 Then said David, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, as his father shewed kindness unto me. And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father. And David' s servants came into the land of the children of Ammon. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, toy ny soa nataon-drainy tamiko. Ary Davida naniraka ny mpanompony hitsapa alahelo azy ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona ny mpanompon' i Davida. Ary hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanona zanak' i Naasa aho, toy ny nampisehoan-drainy fankasitrahana tamiko. Dia nampitondra fitsapana alahelo azy noho ny amin-drainy Davida tamin' ny alàlan' ny mpanompony. Nony tonga tany amin' ny tanin' i Amona ny mpanompon' i Davida, David se dit : " J' aurai pour Hanûn, fils de Nahash, les mêmes bontés que son père a eues pour moi ", et David envoya ses serviteurs lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites,
2Sm / 2Sam 10.3 And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it? Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak' i Amona tamin' i Hanona tompony: Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahan' i Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy hizaha ny tanàna sy hisafo azy ary handrava azy va no nanirahan' i Davida ireo mpanompony ireo hankatý aminao? dia hoy ny filohan' ny taranak' i Amona tamin' i Hanona tompony: Moa heverinao ho fanajana an-drainao no nanirahan' i Davida mpanala alahelo aty aminao? Moa tsy ny hizaha sy ny hisafo ny tanàna va, mba handravany azy no nanirahan' i Davida ny mpanompony ho aty aminao? les princes des Ammonites dirent à Hanûn leur maître : " T' imagines-tu que David veuille honorer ton père, parce qu' il t' a envoyé des porteurs de condoléances ? N' est-ce pas plutôt afin d' explorer la ville, pour en connaître les défenses et la renverser, que David t' a envoyé ses serviteurs ? "
...............
2Sm / 2Sam 10.6 And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa mangidy hoditra eo anatrehan' i Davida izy, dia naniraka nanakarama ny Syriana any Beti-rehoba sy ny Syriana any Zoba izy, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary tamin' ny mpanjakan' i Maka, olona arivo lahy, ary tamin' ny olona tany Toba, roa arivo sy iray alina. Fantatry ny taranak' i Amona, fa ankahalan' i Davida azy ny nataony ka ny taranak' i Amona dia naniraka olona haka miaramila hokaramainy avy amin' ny Siriana any Beta-Rohoba sy amin' ny Siriana any Sobà, dia miaramila an-tongotra roa alina, ary any amin' ny mpanjakan' i Maakà koa roa arivo lahy, ary any amin' ny olona ao Toba roa arivoa sy iray alin-dahy. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David et ils envoyèrent des messagers pour prendre à leur solde les Araméens de Bet-Rehob et les Araméens de Çoba, vingt mille hommes de pied, le roi de Maaka, mille hommes, et le prince de Tob, douze mille hommes.
...............
2Sm / 2Sam 10.8 And the children of Ammon came out, and put the battle in array at the entering in of the gate: and the Syrians of Zoba, and of Rehob, and Ishtob, and Maacah, were by themselves in the field. Ary ny taranak' i Amona nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahady; ary ny Syriana avy any Zoba sy Rehoba sy ny olona avy tany Toba ary Maka nitokana teny an-tsaha kosa. Dia nivoaka ny taranak' i Amona, ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahady; ny Siriana avy any Sobà sy Rohoba mbamin' ny lehilahy avy any Toba sy Maakà kosa nitokana teny an-tsaha. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en bataille à l' entrée de la porte, tandis que les Araméens de Çoba et de Rehob et les gens de Tob et de Maaka étaient à part en rase campagne.
...............
2Sm / 2Sam 10.10 And the rest of the people he delivered into the hand of Abishai his brother, that he might put them in array against the children of Ammon. Ary ny olona sisa kosa nomeny ho entin' i Abisay rahalahiny halahany hiady amin' ny taranak' i Amona. fa ny vahoaka sisa rehetra kosa nomeny hotarihin' i Abisaia rahalahiny, izay nampilahatra azy ireo hanoloana ny taranak' i Amona. Il confia à son frère Abishaï le reste de l' armée et le mit en ligne face aux Ammonites.
2Sm / 2Sam 10.11 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will come and help thee. Ary hoy izy: Raha tsy tohako ny Syriana, dia vonjeo aho; fa raha tsy tohanao kosa ny taranak' i Amona, dia hovonjeko ianao. Ary hoy izy: Raha mahery noho izaho ny Siriana, dia handeha hamonjy ahy hianao, fa raha mahery noho hianao kosa ny taranak' i Amona dia handeha hamonjy anao aho. Il dit : " Si les Araméens l' emportent sur moi, tu viendras à mon secours; si les Ammonites l' emportent sur toi, j' irai te secourir.
...............
2Sm / 2Sam 10.14 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Syriana, dia mba nandositra koa izy niala teo anoloan' i Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranak' i Amona ka tonga tany Jerosalema. Nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Siriana, dia nandositra teo anoloan' i Abisaia koa izy ireo, ka niditra tao an-tanàna indray. Dia niverina Joaba nony avy namely ny taranak' i Amona, ka niditra tany Jerosalema. Quand les Ammonites virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied devant Abishaï et rentrèrent dans la ville. Alors Joab revint de la guerre contre les Ammonites et rentra à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 10.19 And when all the kings that were servants to Hadarezer saw that they were smitten before Israel, they made peace with Israel, and served them. So the Syrians feared to help the children of Ammon any more. Ary nony hitan' ny mpanjaka rehetra izay nanoa an' i Hadadezera fa resy teo anoloan' ny Isiraely izy, dia nanao fihavanana tamin' ny Isiraely izy ireo ka nanompo azy. Dia natahotra ny Syriana, ka tsy nety namonjy ny taranak' i Amona intsony. Hitan' ny mpanjaka rehetra fehezin' i Hadarezera fa resy teo anatrehan' Israely izy, ka nanao fanekem-pihavanana tamin' Israely, dia nanompo azy ary tsy sahy namonjy ny taranak' i Amona intsony ny Siriana. Lorsque tous les rois vassaux de Hadadézer virent qu' ils avaient été battus devant Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Les Araméens craignirent de porter encore secours aux Ammonites.
2Sm / 2Sam 11.1 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia naniraka an' i Joaba sy ny mpanompony ary ny Isiraely rehetra Davida, ka nandringana ny taranak' i Amona ireo sady nanao fahirano an' i Raha; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby amin' ny fotoana fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nalefan' i Davida Joaba mbamin' ny mpanompony sy Israely rehetra, ka nofongoran' ireo ny taranak' i Amona, ary nataony fahirano Rabà; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab et avec lui sa garde et tout Israël : ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant David restait à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 12.9 Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord, to do evil in his sight? thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. koa nahoana ianao no nanamavo ny tenin' i Jehovah ka nanao izay ratsy eo imasony? Oria Hetita nasianao ny sabatra, ary ny vadiny nalainao ho vadinao. Eny, efa novonoinao tamin' ny sabatry ny taranak' i Amona izy. Ka nahoana no nanamavo ny tenin' ny Tompo hianao, fa nanao ratsy eo imasony? Oria Heteana nasianao ny sabatra, ny vadiny nalainao ho vady, izy novonoinao tamin' ny sabatry ny taranak' i Amona! Pourquoi as-tu méprisé Yahvé et fait ce qui lui déplaît ? Tu as frappé par l'épée Urie le Hittite, sa femme tu l' as prise pour ta femme, lui tu l' as fait périr par l'épée des Ammonites.
...............
2Sm / 2Sam 12.26 And Joab fought against Rabbah of the children of Ammon, and took the royal city. Ary Joaba namely an' i Raban' ny taranak' i Amona ka nahafaka ny tanànan' ny mpanjaka. Ary Joaba ilay nanao fahirano an' i Rabàn' ny taranak' i Amona, dia nahafaka ny tanànam-panjakana. Joab donna l' assaut à Rabba des Ammonites et il s' empara de la ville royale.
...............
2Sm / 2Sam 12.31 And he brought forth the people that were therein, and put them under saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them pass through the brick-kiln: and thus did he unto all the cities of the children of Ammon. So David and all the people returned unto Jerusalem. Ary dia navoakany koa ny olona teo ka nataony teo amin' ny tsofa sy ny fangao-by lehibe ary ny famaky vy, ary nataony tao anatin' ny fandoroam-biriky; toy izany no nataony tamin' ny tanànan' ny taranak' i Amona rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerosalema. Ary ny vahoaka hita tao dia navoakany ka napetrany hiasa amin' ny tsofa, sy ny pika vy, mbamin' ny famaky vy, ary nafindrany tamin' ny fanefem-biriky. Nataony toy izany avokoa ny tanànan' ny taranak' i Amona. Dia niverina nankany Jerosalema Davida sy ny vahoaka rehetra. Quant à sa population, il la fit sortir, la mit à manier la scie, les pics ou les haches de fer et l' employa au travail des briques; il agissait de même pour toutes les villes des Ammonites. David et toute l' armée revinrent à Jérusalem.
...............
2Sm / 2Sam 17.27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim, Ary nony tonga tao Mahanaima Davida, dia, indreo, tamy Soby, zanak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lo-debara, ary Barzilay Gileadita, avy any Rogelima, Nony tonga tao Mahanaïma Davida, dia indreo Sobì zanak' i Naasa, avy any Raban' ny taranak' i Amona, sy Makira, zanak' i Amiela, avy any Lodobara, ary Berzelaia Galaadita, avy any Rogelima, Lorsque David arriva à Mahanayim, Shobi, fils de Nahash, de Rabba des Ammonites, Makir, fils d' Ammiel, de Lo-Debar, et Barzillaï le Galaadite, de Roglim,

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 11.7 Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. Ary tamin' izany Solomona dia nanao fitoerana avo ho an' i Kemosy, fahavetavetan' i Moaba, teo amin' ny havoana tandrifin' i Jerosalema, ary ho an' i Moloka, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. Tamin' izany nanorina fitoerana avo Salomona teo amin' ny tendrombohitra tandrifin' i Jerosalema, ho an' i Kamosa fahavetavetan' i Moaba, sy ho an' i Malaoka, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. C' est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kemosh, l' abomination de Moab, sur la montagne à l' orient de Jérusalem, et à Milkom, l' abomination des Ammonites.
...............
1Mp 11.33 Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father. satria efa nahafoy Ahy izy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarta, andriamani-bavin' ny Sidoniana, sy Kemosy andriamanitr' i Moaba, ary Milkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, fa tsy nandeha tamin' ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka an' i Davida rainy. Ary ny anton' izany dia noho izy ireo efa nandao ahy ka niankohoka teo anatrehan' i Astarte, andriamanibavin' ny Sidoniana, sy teo anatrehan' i Melkoma, andriamanitry ny taranak' i Amona, ary noho izy ireo tsy nandeha tamin' ny làlako, mba hanao izay mahitsy eo imasoko sy hitandrina ny didy amam-pitsipiko, tahaka ny nataon' i Davida rain' i Salomona. C' est qu' il m' a délaissé, qu' il s' est prosterné devant Astarté, la déesse des Sidoniens, Kemosh, le dieu de Moab, Milkom, le dieu des Ammonites, et qu' il n' a pas suivi mes voies, en faisant ce qui est juste à mes yeux, ni mes lois et mes ordonnances, comme son père David.
...............
1Mp 22.26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king' s son; Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely: Raiso Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin' i Amona, komandin' ny tanàna, sy ho any amin' i Joasy, zanaky ny mpanjaka, Dia hoy ny mpanjakan' Israely: Raiso Mikea ka ento any amin' i Amona governoran' ny tanàna sy amin' i Joasa zanaky ny mpanjaka, Le roi d' Israël ordonna : " Saisis Michée et remets-le à Amôn, gouverneur de la ville, et au fils du roi Yoash.

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 21.18 And Manasseh slept with his fathers, and was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzza: and Amon his son reigned in his stead. Ary Manase lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina teo an-tanimboly eo ala-tranony amin' ny sahan' i Oza; ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Manase ka nalevina tao an-tanimbolin' ny tranony, dia tao amin' ny tanimbolin' i Oza. Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Manassé se coucha avec ses pères et on l' enterra dans le jardin de son palais, le jardin d' Uzza; son fils Amon régna à sa place.
2Mp 21.19 Amon was twenty and two years old when he began to reign, and he reigned two years in Jerusalem. And his mother' s name was Meshullemeth, the daughter of Haruz of Jotbah. Roa amby roa-polo taona Amona, fony izy vao nanjaka, ary roa taona no nanjakany tany Jerosalema, Ary ny anaran-dreniny dia Mesolemeta, zanakavavin' i Haroza, avy any Jotba. Roa amby roapolo taona Amona fony tonga mpanjaka, ary nanjaka roa taona tao Jerosalema izy. Ny anaran-dreniny dia Mesalemeta, zanak' i Harosa, avy any Jeteba. Amon avait 22 ans à son avènement et il régna deux ans à Jérusalem; sa mère s' appelait Meshullémèt, fille de Haruç, et était de Yotba.
...............
2Mp 21.23 And the servants of Amon conspired against him, and slew the king in his own house. Ary ny mpanompon' i Amona mpanjaka nikomy taminy ka namono azy tao an-tranony. Nikomy tamin' i Amona ny mpanompony, ka namono ny mpanjaka tao an-tranony. Les serviteurs d' Amon complotèrent contre lui et ils tuèrent le roi dans son palais.
2Mp 21.24 And the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead. Ary ny vahoaka namono izay rehetra nikomy tamin' i Amona mpanjaka, dia nampanjaka an' i Josia zanany hisolo azy. Novonoin' ny vahoakan' ny tany kosa anefa izay rehetra nikomy tamin' i Amona mpanjaka, ary Josiasa zanany no natsangan' ny vahoakan' ny tany ho mpanjaka hisolo azy. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et proclama roi à sa place son fils Josias.
2Mp 21.25 Now the rest of the acts of Amon which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Ary ny tantaran' i Amona sisa, tsy efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny tantaran' ny mpanjakan' ny Joda va izany? Ny sisa tamin' ny asan' i Amona, mbamin' izay nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin' ny bokin' ny Tantaran' ny mpanjakan' i Jodà va izany? Le reste de l' histoire d' Amon et tout ce qu' il a fait, cela n' est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda?
...............
2Mp 23.13 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians, and for Chemosh the abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile. Ary nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan' i Jerosalema, teo amin' ny ankavanan' ny tendrombohitra nahitan-doza, dia ireo nataon' i Solomona, mpanjakan' ny Isiraely, ho an' i Astarta, fa havetavetan' ny Sidoniana, sy ho an' i Kemosy, fahavetavetan' i Moaba, ary ho an' i Milkoma, fahavetavetan' ny taranak' i Amona. Nolotoin' ny mpanjaka ireo fitoerana avo tandrifin' i Jerosalema, amin' ny an-kavanan' ny Tendrombohitra Fahaverezana, naorin' i Salomona mpanjakan' Israely, ho an' i Astarte fahavetavetan' ny Sidoniana sy ho an' i Kamosa fahavetavetan' ny zanak' i Amona; Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont des Oliviers, et que Salomon roi d' Israël avait bâtis pour Astarté, l' horreur des Sidoniens, pour Kemosh, l' horreur des Moabites, et pour Milkom, l' abomination des Ammonites, le roi les profana.
...............
2Mp 24.2 And the Lord sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servants the prophets. Ary Jehovah nampandeha ny miaramilan' ny Kaldeana sy ny miaramilan' ny Syriana sy ny miaramilan' i Moaba ary ny miaramilan' ny taranak' i Amona hiady aminy: dia nampandehaniny hiady amin' ny Joda ireo mba handrava azy araka ny tenin' i Jehovah, izay nampilazainy ny mpaminany mpanompony. Nalefan' ny Tompo hamely an' i Joakima ny antoko-miaramila Kaldeana, ny antoko-miaramila Siriana, ny antoko-miaramila Moabita, ary ny antoko-miaramila Amonita, ka ny nandefasany an' ireo hamely an' i Jodà, dia ny mba handravany azy, araka ny tenin' ny Tompo izay notononiny tamin' ny alalan' ny mpaminany mpanompony. Celui-ci envoya sur lui les bandes des Chaldéens, celles des Araméens, celles des Moabites, celles des Ammonites, il les envoya sur Juda pour le détruire, conformément à la parole que Yahvé avait prononcée par le ministère de ses serviteurs les prophètes.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 3.1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess: Ary izao no zanakalahin' i Davida, izay naterany tao Hebrona: Amnona, zanak' i Ahinoama Jezirelita, no lahimatoa; ary Daniela, zanak' i Abigaila Karmelita, no lahiaivo; Ireto no zanakalahin' i Davida naterany tany Hebrona: Amona lahimatoa, zanak' i Akinoama, avy any Jezraela, Daniela zanak' i Abigaila avy any Karmela, lahiaivo, Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron : Amnon l' aîné, d' Ahinoam de Yizréel; Daniyyel le deuxième, d' Abigayil de Karmel;
...............
1Tt / 1Tan 3.14 Amon his son, Josiah his son. Amona no zanakalahin' i Manase, Josia no zanakalahin' i Amona. Amona zanany, Josiasa zanany. Amon son fils, Josias son fils.
...............
1Tt / 1Tan 18.11 Them also king David dedicated unto the Lord, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek. Dia nohamasinin' i Davida mpanjaka ho an' i Jehovah koa izany mbamin' ny volafotsy sy ny volamena nentiny avy tamin' ny firenena rehetra, dia tany Edoma sy Moaba sy ny taranak' i Amona sy ny Filistina ary ny Amalekita Natokan' i Davida mpanjaka ho an' ny Tompo izany, mbamin' ny volafotsy amam-bolamena, nalainy tamin' ny firenena rehetra, dia Edoma, Moaba, ny taranak' i Amona, ny Filistina, ary Amaleka. le roi David les consacra aussi à Yahvé, avec l' argent et l' or qu' il avait prélevés sur toutes les nations, Édom, Moab, Ammonites, Philistins, Amaleq.
1Tt / 1Tan 19.1 Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of Ammon died, and his son reigned in his stead. Ary rehefa afaka izany, dia maty Nahasy, mpanjakan' ny taranak' i Amona, ary ny zanany no nanjaka nandimby azy. Tatý aorian' izany, maty Naasa, mpanjakan' ny taranak' i Amona, ary ny zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Après cela, il advint que Nahash, roi des Ammonites, mourut et que son fils régna à sa place.
1Tt / 1Tan 19.2 And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him. Ary hoy Davida: Hanisy soa an' i Hanona, zanak' i Nahasy, aho, fa soa no nataon' ny rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin-drainy. Ary tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny Amonita ny mpanompon' i Davida hitsapa alahelo azy. Ka hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin' i Hanòna, zanak' i Naasa aho, fa nampiseho fankasitrahana tamiko rainy. Dia nandefa iraka hanony azy noho ny amin-drainy izy. Nony tonga tany amin' i Hanona tany amin' ny tanin' ny taranak' i Amona, ireto mpanompon' i Davida hanony alahelo azy, David se dit : " J' agirai avec bonté envers Hanûn, fils de Nahash, parce que son père a agi avec bonté envers moi. " Et David envoya des messagers lui présenter des condoléances au sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites, auprès de Hanûn, à l' occasion de ces condoléances,
1Tt / 1Tan 19.3 But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land? Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak' i Amona tamin' i Hanona: Moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahan' i Davida hitsapa alahelo anao? Fa tsy hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nalehan' ireo mpanompony ireo atý aminao? dia hoy ireo mpifehy ny taranak' i Amona tamin' i Hanòna: Mba ataonao ho fanajana an-drainao va no nanirahan' i Davida hanony alahelo anao? Tsy ny hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nahatongavan' ireo mpanompony ireo atý aminao? les princes des Ammonites dirent à Hanûn : " T' imagines-tu que David veuille honorer ton père parce qu' il t' a envoyé des porteurs de condoléances ? N' est-ce pas plutôt pour explorer, renverser et espionner le pays que ses serviteurs sont venus à toi ? "
...............
1Tt / 1Tan 19.6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo hakaramany kalesy sy mpitaingin-tsoavaly any Mesopotamia sy Syriamaka ary Zoba Hanona sy ny taranak' i Amona. Fantatry ny taranak' i Amona, fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin' i Davida izy, dia nandefa talenta volafotsy arivo Hanona sy ny taranak' i Amona hanakaramany kalesy amam-pitaingin-tsoavaly tany amin' ny Siriana, any Mesopotamia, sy tany amin' ny Siriana any Maakà sy any Sobà. Les Ammonites virent bien qu' ils s'étaient rendus odieux à David; Hanûn et les Ammonites envoyèrent mille talents d' argent pour prendre à leur solde des Araméens de Mésopotamie, des Araméens de Maaka et des gens de Çoba, chars et charriers.
1Tt / 1Tan 19.7 So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah and his people; who came and pitched before Medeba. And the children of Ammon gathered themselves together from their cities, and came to battle. Dia nanakarama kalesy roa arivo amby telo alina mbamin' ny mpanjakan' i Maka sy ny olony izy; ary tonga ireo ka nitoby tandrifin' i Medeba. Ary nivory ny taranak' Amona niala tany amin' ny tanànany avy ka tamy hiady. mpanjakan' i Maka sy ny olony izy; ary tonga ireo ka nitoby tandrifin' i Medeba. Ary nivory ny taranak' Amona niala tany amin' ny tanànany avy ka tamy hiady. Kalesy roa arivo amby telo alina, mbamin' ny mpanjakan' i Maakà sy ny vahoakany no nokaramainy, ka tonga nitoby tao akaikin' i Medabà izy ireo. Ny taranak' i Amona niala tany an-tanànany avy, dia nivory sy nandroso hiady. Ils prirent à leur solde le roi de Maaka, ses troupes, et trente-deux mille chars; ils vinrent camper devant Médba tandis que les Ammonites, après avoir quitté leurs villes et s'être rassemblés, arrivaient pour la bataille.
...............
1Tt / 1Tan 19.9 And the children of Ammon came out, and put the battle in array before the gate of the city: and the kings that were come were by themselves in the field. Ary ny taranak' i Amona nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan' ny vavahadin' ny tanàna; fa ireo mpanjaka tonga ireo kosa dia nitokana teny an-tsaha. anoloan' ny vavahadin' ny tanàna; fa ireo mpanjaka tonga ireo kosa dia nitokana teny an-tsaha. Dia nivoaka ny taranak' i Amona, ka nilahatra hiady teo am-bavahadin' ny tanàna; iretsy mpanjaka tonga kosa nitokana teny an-tsaha. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en bataille à l' entrée de la ville, mais les rois qui étaient venus étaient à part en rase campagne.
...............
1Tt / 1Tan 19.11 And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon. Ary ny olona sisa kosa nomeny ho entin' i Abisay rahalahiny, ka dia nilahatra hiady amin' ny taranak' i Amona ireo. ary nomeny hoentin' i Abisaia rahalahiny kosa ny vahoaka sisa, ka nalahany hifanatrika tamin' ny taranak' i Amona. Il confia à son frère Abishaï le reste de l' armée et le mit en ligne face aux Ammonites.
1Tt / 1Tan 19.12 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee. Ary hoy Joaba: Raha tsy tohako ny Syriana, dia vonjeo aho; fa raha tsy tohanao kosa ny taranak' i Amona, dia hovonjeko ianao; Hoy izy: Raha mahery noho izaho ny Siriana, dia handeha hamonjy ahy hianao, fa raha mahery noho hianao ny taranak' i Amona, dia hovonjeko hianao. Il dit : " Si les Araméens l' emportent sur moi, tu viendras à mon secours; si les Ammonites l' emportent sur toi, je te secourrai.
...............
1Tt / 1Tan 19.15 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem. Ary nony hitan' ny taranak' i Amona fa nandositra ny Syriana, dia mba nandositra niala teo anoloan' i Abisay, rahalahin' i Joaba, koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. mba nandositra niala teo anoloan' i Abisay, rahalahin' i Joaba, koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. Nony nahita ny Siriana nandositra ny taranak' i Amona, dia mba nandositra teo anoloan' i Abisaia rahalahin' i Joaba koa izy, ka niditra tany an-tanàna indray. Dia niverina tany Jerosalema Joaba. Quand les Ammonites virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied à leur tour devant Abishaï, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Alors Joab retourna à Jérusalem.
...............
1Tt / 1Tan 19.19 And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more. Ary nony hitan' ireo nanoa an' i Hadarezera fa resy teo anoloan' ny Isiraely izy, dia nanao fihavanana tamin' i Davida izy ka nanompo azy; ary tsy nety nanampy ny taranak' i Amona intsony ny Syriana. Nony hitan' ireo tompomenakelin' i Adarezera fa resy eo anatrehan' Israely izy, dia nanao fanekem-pihavanana tamin' i Davida izy ireo, ka tonga mpanompony. Ary tsy nety namonjy ny taranak' i Amona intsony ny Siriana. Quand les vassaux de Hadadézer se virent battus devant Israël, ils firent la paix avec David et lui furent assujettis. Les Araméens ne voulurent plus porter secours aux Ammonites.
1Tt / 1Tan 20.1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it. Ary rehefa niherina ny taona, ka mby amin' ny andro fandehanan' ny mpanjaka hiady, dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, dia tonga izy ka nanao fahirano an' i Raba; fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Ary Joaba nahafaka an' i Raba, ka dia nandrava azy. Tamin' ny fitsingerenan' ny taona, nony mby tamin' ny fotoana fiaingan' ny mpanjaka handeha hiady, dia nitarika tafika tsy anerany Joaba, ka nandrava ny tanin' ny taranak' i Amona, sy tonga nanao fahirano an' i Rabà; fa Davida kosa nijanona tao Jerosalema. Noresen' i Joaba Rabà, sady noravany. Au retour de l' année, au temps où les rois se mettent en campagne, Joab emmena les troupes et ravagea le pays des Ammonites. Puis il vint mettre le siège devant Rabba, tandis que David restait à Jérusalem. Joab abattit Rabba et la démantela.
...............
1Tt / 1Tan 20.3 And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem. Ary dia navoakany koa ny olona izay tao, ka nasiany tamin' ny tsofa sy tamin' ny fangao-by lehibe sy ny famaky; toy izany no nataon' i Davida tamin' ny tanànan' ny taranak' i Amona rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerosalema. Babo be dia be no nentiny avy ao an-tanàna. Ary ny vahoaka hita tao dia navoakany, ka noriatiny tamin' ny tsofa amam-dapìka vy sy famaky. Sady nataon' i Davida toy izany avokoa ny tanànan' ny taranak' i Amona rehetra. Dia niverina nankany Jerosalema Davida mbamin' ny vahoakany rehetra. Quant à sa population, il la fit sortir, la mit à manier la scie, les pics de fer ou les haches. Ainsi agit-il envers toutes les villes des Ammonites. Puis David et toute l' armée revinrent à Jérusalem.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 18.25 Then the king of Israel said, Take ye Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king' s son; Dia hoy ny mpanjakan' ny Isiraely: Raiso Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin' i Amona, komandin' ny tanana, sy ho any amin' i Joasy, zanaky ny mpanjaka, Ary hoy ny mpanjakan' Israely: Raiso Mikea ka ento any amin' i Amona, governoran' ny tanàna, sy Joasa zanaky ny mpanjaka, Le roi d' Israël ordonna : " Saisissez Michée, et remettez-le à Amon, gouverneur de la ville, et au fils du roi, Yoas.
2Tt / 2Tan 20.1 It came to pass after this also, that the children of Moab, and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Ary nony afaka izany, dia avy hiady tamin' i Josafata ny taranak' i Moaba sy ny taranak' i Amona mbamin' ny any ankoatry ny Amonita. Tatý aorian' izany, dia tamy ny taranak' i Moaba sy ny taranak' i Amòna, ary nisy Amonita niaraka taminy, hamely an' i Josafata dia hiady aminy. Après cela les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Méûnites, s' en vinrent combattre Josaphat.
...............
2Tt / 2Tan 20.10 And now, behold, the children of Ammon and Moab and mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them, and destroyed them not; Koa indreo ny taranak' i Amona sy Moaba ary ny avy any an-tendrombohitra, Seira, dia ilay tsy navelanao hotafihin' ny Isiraely, fony izy nivoaka avy tany amin' ny tany Egypta, ka nivily fa tsy nandringana azy; Ankehitriny, indreo ny taranak' i Amòna sy Moaba mbamin-dry zareo avy any an-tendrombohitra Seira, izay tsy navelanao hidiran' Israely fony izy avy any amin' ny tany Ejipta, ka nivily izy, fa tsy nandrava azy. Vois à cette heure les Ammonites, Moab et les montagnards de Séïr; tu n' as pas laissé Israël les envahir lorsqu' il venait du pays d'Égypte, il s' est au contraire écarté d' eux sans les détruire;
...............
2Tt / 2Tan 20.22 And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and mount Seir, which were come against Judah; and they were smitten. Ary raha vao nanomboka nihoby sy nidera ireo, dia nasian' i Jehovah otrika hamely ny taranak' i Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seira, izay avy hamely ny Joda, ka dia resy ireo. Vao nanomboka ny hira amam-piderana dia namela-pandrika Iaveh, hahavoa ny taranak' i Amòna sy Moaba, mbamin-dry zareo avy any an-tendrombohitra Seira, izay tonga hamely an' i Jodà, ka resy izy ireo. Au moment où ils entonnaient l' exaltation et la louange, Yahvé tendit une embuscade contre les Ammonites, Moab et les montagnards de Séïr qui attaquaient Juda, et qui se virent alors battus.
2Tt / 2Tan 20.23 For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of mount Seir, utterly to slay and destroy them: and when they had made an end of the inhabitants of Seir, every one helped to destroy another. Dia nitsangana ny taranak' i Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy; ary nony voaringany ny mponina tany Seira, dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Ny taranak' i Amòna sy Moaba nitsangana nanohitra ny mponina any an-tendrombohitra Seira hamono sy handringana an' ireo; nony tapitra naringany ny mponina any an-tendrombohitr' i Seira dia izy samy izy indray no nifanampy nifandringana. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la montagne de Séïr pour les vouer à l' anathème et les anéantir, mais en exterminant les habitants de Séïr ils ne s' entraidaient que pour leur propre perte.
...............
2Tt / 2Tan 27.5 He fought also with the king of the Ammonites, and prevailed against them. And the children of Ammon gave him the same year an hundred talents of silver, and ten thousand measures of wheat, and ten thousand of barley. So much did the children of Ammon pay unto him, both the second year, and the third. Ary niady tamin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona koa izy ka naharesy azy. Ary tamin' izany taona izany ny taranak' i Amona nanome azy talenta volafotsy zato ary vary tritika sy vary hordea iray alina kora avy; izany no naloan' ny taranak' i Amona ho azy tamin' ny-taona faharoa sy fahatelo koa. Niady tamin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amòna izy, dia naharesy azy, ka izao no nomen' ny taranak' i Amòna ho azy tamin' izany taona izany: talenta volafotsy zato, varimbazaha iray alina kora, ary orja iray alina kora; torak' izany koa no naterin' ny taranak' i Amòna ho azy, tamin' ny taona faharoa sy fahatelo. Il combattit le roi des Ammonites. Il l' emporta sur eux et les Ammonites lui livrèrent cette année-là cent talents d' argent, dix mille muids de froment et dix mille d' orge. C' est cela que les Ammonites durent lui rendre; il en fut de même la seconde et la troisième année.
...............
2Tt / 2Tan 33.20 So Manasseh slept with his fathers, and they buried him in his own house: and Amon his son reigned in his stead. Ary Manase lasa nodi-mandry any amin' ny razany, dia nalevina tao an-tranony; ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nodimandry any amin' ny razany Manase ka nalevina tao an-tranony. Amòna zanany no nanjaka nandimby azy. Manassé se coucha avec ses pères et on l' enterra dans le jardin de son palais. Son fils Amon régna à sa place.
2Tt / 2Tan 33.21 Amon was two and twenty years old when he began to reign, and reigned two years in Jerusalem. Roa amby roa-polo taona Amona, fony izy vao nanjaka, ary roa taona no nanjakany tany Jerosalema. Roa amby roapolo taona Amòna fony vao nanjaka, ary roa taona no nanjakany tao Jerosalema. Amon avait vingt-deux ans à son avènement et il régna deux ans à Jérusalem.
2Tt / 2Tan 33.22 But he did that which was evil in the sight of the Lord, as did Manasseh his father: for Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his father had made, and served them; Ary nanao izay ratsy eo imason' i Jehovah tahaka ny nataon' i Manase rainy ihany izy; fa ny sarin-javatra voasokitra rehetra nataon' i Manase rainy dia namonoan' i Amona zavatra hatao fanatitra ka notompoiny; Nanao izay ratsy eo imason' ny Tompo, tahaka ny nataon' i Manase rainy izy, nanao sorona tamin' ny sarin-javatra rehetra nataon-drainy, Amòna, ary nanompo an' ireny. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, comme avait fait son père Manassé. Amon sacrifia et rendit un culte à toutes les idoles qu' avait faites son père Manassé.
...............
2Tt / 2Tan 33.25 But the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead. Fa ny vahoaka kosa namono izay rehetra efa nikomy tamin' i Amona mpanjaka, dia nampanjaka an' i Josia zanany hisolo azy. Fa novonoin' ny vahoaka tamin' ny tany kosa izay rehetra niray tetika hamely an' i Amòna. Dia Josiasa zanany no natsangan' ny vahoaka tamin' ny tany ho mpanjaka hisolo azy. mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre Amon et proclama roi à sa place son fils Josias.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 7.59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon. ny taranak' i Sefatia, ny taranak' i Hatila, ny taranak' i Pokereta-hazebaima, ny taranak' i Amona. ny taranak' i Safatiasa, ny taranak' i Hatilà, ny taranak' i Fakereta-Asebaima, ny taranak' i Amona. les fils de Shephatya, les fils de Hattil, les fils de Pokérèt-ha-Cebayim, les fils d' Amôn.
...............
Neh / Ne 13.23 In those days also saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab: Ary tamin' izany andro izany dia hitako ny Jiosy izay efa nanambady vehivavy avy any Asdoda sy Amona sy Moaba; Tamin' izany andro izany koa aho, dia nahita Jody namponina tao aminy vehivavy Azotiana, Amonita, Moabita. En ces jours-là encore, je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes Ashdodites, ammonites ou moabites.

      Jodita Livre de Judith
...............
Jdt 5.2 Nisafoaka sy nirehi-katezerana Holoferina, ka nantsoiny avokoa ny andriandahin' i Moaba sy ny mpifehy an' i Amona, Il entra alors dans une très violente colère, convoqua tous les princes de Moab, tous les généraux d' Ammon tous les satrapes du littoral.
...............
Jdt 5.5 Dia hoy Akiora, mpifehy ny taranak' i Amona rehetra, namaly azy: Raha sitrakao ny hihaino ahy, tompoko, indro, holazaiko eto imasonao ny marina, ny amin' ireo vahoaka monina amin' ny tendrombohitra ireo, ary tsy hisy diso na dia iray aza ny teny haloaky ny vavako. Achior, chef de tous les Ammonites, lui répondit : "Que Monseigneur écoute, je t' en prie, les paroles prononcées par ton serviteur. Je vais te dire la vérité sur ce peuple de montagnards qui demeure tout près de toi. De la bouche de ton serviteur aucun mensonge ne sortira.
...............
Jdt 7.8 Kanjo tonga tao amin' i Holoferina ny taranak' i Amona sy Moaba, nanao hoe: Ny zanak' Israely tsy mba mitoky amin' ny lefony na amin' ny zana-tsipìkany, fa ireo tendrombohitra ireo no miaro azy, ary ireo havoana mihantona ambony hantsana ireo no heriny. Puis, les princes des fils d' Esaü, les chefs du peuple des Moabites et les généraux du district côtier s' approchèrent de lui et lui dirent

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 83.8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah. Ny Asyriana koa nikambana taminy; tonga sandrin' ny taranak' i Lota ireo. Gebala, Amona ary Amaleka, ny Filistina mbamin' ny mponina any Tira; Gébal, Ammon, Amaleq, la Philistie avec les gens de Tyr;

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 11.14 But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them. Fa hipaoka ny tanin' ny Filistina any andrefana ireo sy hiara-mamabo ny zanaky ny atsinanana; amin' i Edoma sy Moaba no haninjirany ny tanany, ary ny taranak' i Amona hanoa azy. Hanidina amin' ny soroky ny Filistina any andrefana izy, ary hiara-mamabo ny zanaky ny Atsinanana; Edoma sy Moaba hasiany amin' ny tanany; ary ny taranak' i Amona, hanoa azy ireo. Ils fondront sur le dos des Philistins à l' Occident, ensemble ils pilleront les fils de l' Orient. Édom et Moab seront soumis à leur main et les fils d' Ammon leur obéiront.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 1.2 To whom the word of the Lord came in the days of Josiah the son of Amon king of Judah, in the thirteenth year of his reign. izay nanambarana ny tenin' i Jehovah tamin' ny andron' i Josia, zanak' i Amona, mpanjakan' ny Joda, tamin' ny taona fahatelo ambin' ny folo nanjakany, Natao taminy ny tenin' ny Tompo tamin' ny andron' i Josiasa, zanak' i Amona, mpanjakan' i Jodà, tamin' ny taona fahatelo ambin' ny folo nanjakany; A lui fut adressée la parole de Yahvé, aux jours de Josias, fils d' Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne;
...............
Jer / Jr 9.25 Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised; Dia Egypta sy Joda sy Edoma sy ny taranak' i Amona ary Moaba mbamin' izay rehetra voahety sisim-bolo, izay monina any an-efitra; Fa ny jentilisa rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak' Isiraely rehetra kosa dia tsy voafora fo. dia Ejipta, Jodà, Edoma, ny taranak' i Ammona, Moada, mbamin' izay rehetra miharatra fihirifana, izay monina any an' efitra; satria ny firenena rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak' Israely koa, tsy voafora fo. l' Egypte, Juda, Edom, les fils d' Ammon, Moab et tous les hommes aux tempes rasées qui habitent dans le désert. Car toutes ces nations-là, et aussi toute la maison d' Israël, ont le coeur incirconcis!
...............
Jer / Jr 25.3 From the thirteenth year of Josiah the son of Amon king of Judah, even unto this day, that is the three and twentieth year, the word of the Lord hath come unto me, and I have spoken unto you, rising early and speaking; but ye have not hearkened. Hatramin' ny taona fahatelo ambin' ny folo nanjakan' i Josia, zanak' i Amona, mpanjakan' ny Joda, ka mandraka androany, dia mandritra ny telo amby roa-polo taona izao, no nahatongavan' ny tenin' i Jehovah tamiko, ary nolazaiko taminareo, eny, nifoha maraina koa aho ka nilaza; nefa tsy nihaino ianareo. Hatramin' ny taona fahatelo ambin' ny folo nanjakan' i Josiasa, zanak' i Amona, mpanjakan' i Jodà, ka mandrak' androany, dia efa telo amby roapolo taona izay, no nahatongavan' ny tenin' ny Tompo tamiko, sy nitenenako taminareo, ka niteny taminareo hatramin' ny maraina aho; kanefa tsy nihaino hianareo. Depuis la treizième année de Josias, fils d' Amon, roi de Juda, jusqu'à aujourd' hui, voici 23 ans que la parole de Yahvé m' est adressée et que, sans me lasser, je vous parle mais vous n' avez pas écouté.
...............
Jer / Jr 25.21 Edom, and Moab, and the children of Ammon, ary Edoma sy Moaba sy ny taranak' i Amona, Edoma, Moaba, mbamin' ny taranak' i Ammona; Edom, Moab et les fils d' Ammon;
...............
Jer / Jr 27.3 And send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Ammonites, and to the king of Tyrus, and to the king of Zidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem unto Zedekiah king of Judah; ary ampanatero any amin' ny mpanjakan' i Edoma sy any amin' ny mpanjakan' i Moaba sy any amin' ny mpanjakan' ny taranak' i Amona sy any amin' ny mpanjakan' i Tyro ary any amin' ny mpanjakan' i Sidona izany ho entin' ny iraka izay mankaty Jerosalema ho atý amin' i Zedekia, mpanjakan' ny Joda; Dia ampanatero izany ho any amin' ny mpanjakan' i Edoma, ny mpanjakan' i Moaba, ny mpanjakan' ny taranak' i Ammona, ny mpanjakan' i Tira, ary ny mpanjakan' i Sidona, amin' ny alàlan' ireo iraka izay tonga taty Jerosalema ho any amin' i Sedesiasa, mpanjakan' i Jodà: Puis envoie-les au roi d' Edom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par l' entremise de leurs envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda.
...............
Jer / Jr 40.11 Likewise when all the Jews that were in Moab, and among the Ammonites, and in Edom, and that were in all the countries, heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan; Ary koa, ny Jiosy rehetra izay tany Moaba sy tany amin' ny taranak' i Amona sy tany Edoma ary izay tany amin' ny tany rehetra dia nahare fa ny mpanjakan i Babylona efa namela ny Joda hisy sisa sady efa nanendry an' i Gedalia, zanak' i Ahikama, zanak' i Safana, ho mpanapaka azy, Ny Jodeana rehetra izay tany amin' ny tanin' i Moaba ao amin' ny taranak' i Ammona, sy tany Edoma, nony efa nandre tao amin' izany tany rehetra izany fa hoe mbola misy sisan' i Jodà navelan' ny mpanjakan' i Babilona, ary Godoliasa, zanak' i Ahikama, zanak' i Safàna, no napetrany ho governeran' izy ireo, Pareillement, tous les Judéens qui se trouvaient en Moab, chez les Ammonites, en Edom et en tout autre pays, avaient appris que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda et avait préposé sur lui Godolias, fils d' Ahiqam, fils de Shaphân.
...............
Jer / Jr 40.14 And said unto him, Dost thou certainly know that Baalis the king of the Ammonites hath sent Ishmael the son of Nethaniah to slay thee? But Gedaliah the son of Ahikam believed them not. ka nanao taminy hoe: Moa fantatrao tokoa va fa Balisa, mpanjakan' ny taranak' i Amona, dia naniraka an' Isimaela, zanak' i Netania, hamono anao? Nefa tsy nino azy Gedalia, zanak i Ahikama. ka nanao taminy hoe: Fantatrao va, fa Baalisa mpanjakan' ny taranak' i Ammona, efa naniraka an' Ismaely, zanak' i Nataniasa, hamono anao? et lui dirent : "Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a donné mission à Yishmaèl, fils de Netanya, d' attenter à ta vie?" Mais Godolias, fils d' Ahiqam, ne les crut pas.
...............
Jer / Jr 41.10 Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king' s daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam: and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive, and departed to go over to the Ammonites. Ary nentin' Isimaela ho babo ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, na ny vehivavy zanak' andriana, na ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, izay napetrak' i Nebozaradana, lehiben' ny mpiambina, tao amin' i Gedalia, zanak' i Ahikama; eny, Isimaela, zanak' i Netania, nitondra azy ireny ho babo, ka dia lasa niala nankany amin' ny taranak' i Amona izy. Dia nentin' Ismaely ho babo ny olona sisa tao Masfà, ireo zanakavanin' ny mpanjaka mbamin' ny vahoaka rehetra tafajanona tao Masfà, izay nomen' i Nabozardana lehiben' ny mpiambina an' i Godoliasa, zanak' i Ahikama, ho filohany; nentin' Ismaely zanak' i Nataniasa ho babo ireo, dia lasa nankany amin' ny taranak' i Ammona izy. Puis Yishmaèl fit prisonniers tout le reste du peuple qui était à Miçpa, les filles du roi et tout le peuple resté à Miçpa que Nebuzaradân, commandant de la garde, avait confiés à Godolias, fils d' Ahiqam; Yishmaèl, fils de Netanya, les emmena prisonniers et se mit en marche pour passer chez les Ammonites.
...............
Jer / Jr 41.15 But Ishmael the son of Nethaniah escaped from Johanan with eight men, and went to the Ammonites. Fa Isimaela, zanak' i Netania, sy ny olona valo lahy kosa dia afaka nandositra an' i Johanana ka lasa nankany amin' ny taranak' i Amona. Fa Ismaely zanak' i Nataniasa no afa-nandositra teo anatrehan' i Johanana ka nankany amin' ny taranak' i Ammona, nomban' ny olona valo lahy. Quant à Yishmaèl, fils de Netanya, il échappa à Yohanân, avec huit hommes, et s' en fut chez les Ammonites.
...............
Jer / Jr 46.25 The Lord of hosts, the God of Israel, saith; Behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods, and their kings; even Pharaoh, and all them that trust in him: Ary hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely; Indro, hovaliako Amona avy any Nô Ary Farao sy Egypta mbamin' ny andriamaniny sy ny mpanjakany, dia Farao sy izay rehetra matoky azy; Hoy Iavehn' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Indro, hovangiako avokoa Amona any No, sy Faraona sy Ejipta, ireo andriamaniny sy ny mpanjakany, ary Faraona mbamin' ireo natoky azy. Yahvé Sabaot, le Dieu d' Israël, a dit : Voici que je vais visiter Amon de No, le Pharaon, l' Egypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se fient à lui.
Jer / Jr 49.1 Concerning the Ammonites, thus saith the Lord; Hath Israel no sons? hath he no heir? why then doth their king inherit Gad, and his people dwell in his cities? Ny amin' ny taranak' i Amona, Izao no lazain' i Jehovah: Moa tsy manan-janakalahy va Isiraely? Ary tsy manan-kandova va izy? Koa nahoana Gada no lasan' ny mpanjakany, ary ny vahoakany monina ao amin' ny tanànany? Teny mamely ny taranak' i Ammona. Izao no lazain' ny Tompo: Tsy manan-taranaka va Israely? Tsy manan-kandova va izy? Ahoana no nangalan' i Melkoma an' i Gada ho azy, sy nakan' ny vahoakany fonenana eo amin' ny tanànany? Aux fils d' Ammon. Ainsi parle Yahvé Israël n' a-t-il pas de fils, n' a-t-il pas d' héritier? Pourquoi Milkom a-t-il hérité de Gad et son peuple en occupe-t-il les villes?
Jer / Jr 49.2 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will cause an alarm of war to be heard in Rabbah of the Ammonites; and it shall be a desolate heap, and her daughters shall be burned with fire: then shall Israel be heir unto them that were his heirs, saith the Lord. Koa, indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hampandrenesako akoran' ady amin' ny famelezana an' i Raban' ny taranak' i Amona, ary ho tanànaolo rava izy, ary ny zana-bohiny hodorana amin' ny afo; Ary ny Isiraely hahalasa ny an' izay nahalaza azy, hoy Jehovah. Noho izany, indro avy ny andro, -- teny marin' ny Tompo, hampikotrokotrohako ao Raban' ny taranak' i Ammona ny akoran' ady. Dia hanjary antontan-java-drava izy, ary ny zanany hodorana amin' ny afo; ary Israely kosa handova ny an' ireo efa nandova ny azy, -- teny marin' ny Tompo. Eh bien! Voici venir des jours oracle de Yahvé où je ferai résonner pour Rabba des Ammonites le cri de guerre. Elle deviendra une ruine désolée, ses filles seront incendiées. Alors Israël héritera de ses héritiers, dit Yahvé.
...............
Jer / Jr 49.6 And afterward I will bring again the captivity of the children of Ammon, saith the Lord. Ary rehefa afaka izany, dia hampodiko ihany avy amin' ny fahababoana ny taranak' i Amona, hoy Jehovah. Rahefa afaka anefa izany mbola hampodiko ny voababo amin' ny taranak' i Ammona, -- teny marin' ny Tompo. Mais ensuite je ramènerai les captifs des fils d' Ammon, oracle de Yahvé.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 21.25 And thou, profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end, Manaova lalana hihavian' ny sabatra ho any Raban' ny taranak' i Amona sy ho any ny Joda ao Jerosalema mimanda. Manorita làlana halehan' ny sabatra ho any Rabata, renivohitry ny taranak' i Amona, na ho any amin' i Jodà, hamely an' i Jerosalema, tanàna mimanda. trace le chemin pour que l'épée vienne vers Rabba des Ammonites et vers Juda, à la forteresse de Jérusalem.
...............
Eze / Ez 21.32 Thou shalt be for fuel to the fire; thy blood shall be in the midst of the land; thou shalt be no more remembered: for I the Lord have spoken it. Havadiko, havadiko, havadiko izany; fa izany koa aza dia tsy mba haharitra mandra-pahatongan' izay tena tompony tokoa, ka homeko azy izany. Ary ianao, ry zanak' olona, dia maminania, ka ataovy hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Ny amin' ny taranak' i Amona sy ny latsa ataony, dia ataovy hoe: Indro sabatra! Dia sabatra voatsoaka hamono! Voafotsy handringana sy hanelatselatra izy (Raha mahita zava-poana ho anao izy sy maminany lainga aminao) Handavoany anao ao amin' ny vozon' ny ratsy fanahy voatrabaka, Izay tapitra andro amin' ny fotoan' ny heloka mahafaty. Ampidiro amin' ny tranony izy. Any amin' ny tany namoronana anao, dia any amin' ny tany nahaterahanao, no hitsarako anao. Ary haidiko aminao ny fahavinirako, ny afon' ny fahatezerako no hotsofiko aminao, ka hatolotro eo an-tànan' ny olona ketrina. Sy izay mpamorona fandringanana ianao, Dia ho kitain' ny afo ianao; Ho eny amin' ny tany ny rànao; Tsy hotsaroana ianao; Fa Izaho Jehovah no niteny izany. Hataoko rava dia rava dia rava izany; tsy ho eo intsony izany, mandra-pihavin' ilay Tompon' ny fitsarana, izay hametrahako sy homeko an' izany. Ruine, ruine, ruine, voilà ce que j' en ferai, comme il n' y en eut pas avant que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai.
Eze / Ez 21.33 Ary hianao, ry zanak' olona, maminania, ka ataovy hoe: Izao no lazain' ny Tompo Iaveh mamely ny taranak' i Amona, sy ny amin' ny faniratsirany. Lazao hoe: Ny sabatra, ny sabatra efa voatsoaka handringana: voafotsy izy handevona sy handefa tselatra, Et toi, fils d' homme, prophétise. Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Aux Ammonites et à leur raillerie, tu diras : L'épée, l'épée est tirée pour le massacre, fourbie pour dévorer, pour jeter des éclairs -
...............
Eze / Ez 25.2 Son of man, set thy face against the Ammonites, and prophesy against them; Ry zanak' olona, manandrifia ny Amonita, ary maminania ny hamelezana azy, Ry zanak' olona, atodiho mankany amin' ny taranak' i Amona ny tavanao, ka maminania ny hanjo azy ireo. Fils d' homme, tourne-toi vers les Ammonites et prophétise contre eux.
Eze / Ez 25.3 And say unto the Ammonites, Hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD; Because thou saidst, Aha, against my sanctuary, when it was profaned; and against the land of Israel, when it was desolate; and against the house of Judah, when they went into captivity; ka ataovy aminy hoe: Mihainoa ny tenin' i Jehovah Tompo: Izao no lazain' i Jehovah Tompo; Noho ny nanaovanao hoe: Hià! sakoa izay! raha nolotoina ny fitoerako masina, Ary noravana ny tanin' ny Isiraely, Sady lasan-ko babo ny taranak' i Joda, Lazao amin' ny taranak' i Amona hoe: Mihainoa ny tenin' ny Tompo Iaveh ! Izao no lazain' ny Tompo Iaveh : Noho hianao nanakora hoe: Hià! Hià! ny amin' ny fitoerako masina satria efa voavetaveta, sy ny amin' ny tanin' Israely, satria efa voarava, sy ny amin' ny taranak' i Jodà, satria lasan-ko babo izy ireo; Tu diras aux Ammonites : Écoutez la parole du Seigneur Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que tu as dit : " Ha! ha! " sur mon sanctuaire lorsqu' il a été profané, sur la terre d' Israël lorsqu' elle a été dévastée et sur la maison de Juda lorsqu' elle est partie pour l' exil,
...............
Eze / Ez 25.5 And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couching place for flocks: and ye shall know that I am the Lord. Ary Raba dia hataoko tany fitoeran' ny rameva, ary ny taranak' i Amona ho tany fandrian' ny ondry aman' osy; Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. Ary Rabata hataoko tany fihinanan-drameva; ary ny tanin' ny taranak' i Amona ho valan' ondry, dia ho fantatrareo fa Iaveh aho. Je ferai de Rabba un parc à chameaux et des villes d' Amon un bercail de brebis. Et vous saurez que je suis Yahvé.
...............
Eze / Ez 25.10 Unto the men of the east with the Ammonites, and will give them in possession, that the Ammonites may not be remembered among the nations. Ho an' ny zanaky ny atsinanana koa tahaka ny taranak' i Amona' ihany, eny, hatolotro ho fananan' ireny izy, mba tsy hotsarovana ao amin' ny firenena intsony ny taranak' i Amona. Hotatahako hidiran' ny zanaky ny Atsinanana izy, toraky ny tanin' ny taranak' i Amona, hatolotro hozakainy izy, mba tsy hotsaroana intsony eny amin' ny firenena ny taranak' i Amona. C' est aux fils de l' Orient que je les donne en possession, en plus des Ammonites, afin qu' on ne s' en souvienne plus parmi les nations.

  Book of Daniel Daniela Daniely Livre de Daniel
...............
Dan / Da 11.41 He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. Hiditra ao amin' ny tany mahafinaritra koa izy, ary maro no ho ripaka; fa izao kosa no ho afa-mandositra ny tànany: Edoma sy Moaba ary ireo lohan' ny taranak' i Amona. Hiditra amin' ny tany be voninahitra izy, ka maro no ho ripaka; ho afa-mandositra ny tànany anefa ireto: Edoma sy Moaba ary ny lohan' ny taranak' i Ammona. Il viendra dans le Pays de Splendeur, et il en tombera un grand nombre, mais ceux-ci échapperont de ses mains : Edom et Moab et les restes des fils d' Ammon.

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 1.13 Thus saith the Lord; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border: Izao no lazain' i Jehovah: noho ny fahotana telon' ny taranak' i Amona, eny, efatra aza, dia tsy havelako izy, satria notatahany izay bevohoka tao Gileada, hanitarany ny fari-taniny; Izao no lazain' ny Tompo: Noho ny heloka telo nataon' ny taranak' i Ammona, sy noho ny efatra - tsy hahemotro ny didy. Satria notatahany ny kibon' ny vehivavy bevohoka teo Galaada, mba hanitarany ny faritaniny, Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes des fils d' Ammon et pour quatre, je l' ai décidé sans retour ! Parce qu' ils ont éventré les femmes enceintes du Galaad afin d'élargir leur territoire,

  Book of Zephaniah Zefania Sofonia Livre de Sophonie
...............
Zef / Sof 1.1 The word of the Lord which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah. Ny tenin' i Jehovah, izay tonga tamin' i Zefania, zanak' i Kosy, zanak' i Gedalia, zanak' i Amaria, zanak' i Hezekia, tamin' ny andro nanjakan' i Josia, zanak' i Amona, mpanjakan' ny Joda. Ny tenin' ny Tompo izay natao tamin' i Sofonia, zanak' i Kosì, zanak' i Godoliasa, zanak' i Amariasa, zanak' i Ezekiasa, tamin' ny andron' i Josiasa, zanak' i Amona, mpanjakan' i Jodà. Parole de Yahvé qui fut adressée à Sophonie, fils de Kushi, fils de Gedalya, fils d' Amarya, fils de Hizqiyya, au temps de Josias, fils d' Ammon, roi de Juda.
...............
Zef / Sof 2.8 I have heard the reproach of Moab, and the revilings of the children of Ammon, whereby they have reproached my people, and magnified themselves against their border. Efa reko ny fandatsan' i Moaba Sy ny fanaratsian' ny taranak' i Amona, Izay nandatsany ny oloko Sy nireharehany teny amin' ny sisin-taniny. Reko avokoa ny fanevatevan' i Moaba sy ny fanaratsian' ny taranak' i Ammona, izay nanevateva ny vahoakako, sy nitatra nibohy taminy teny amin' ny sisin-taniny. J' ai entendu l' insulte de Moab et les sarcasmes des fils d' Ammon, lorsqu' ils insultaient mon peuple et se glorifiaient de leur territoire.
Zef / Sof 2.9 Therefore as I live, saith the Lord of hosts, the God of Israel, Surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles, and saltpits, and a perpetual desolation: the residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them. Koa raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, Dia ho tahaka an' i Sodoma tokoa Moaba, Ary ny taranak' i Amona ho tahaka an' i Gomora, Dia ho alan' amiana sy lava-tsira ary tany lao mandrakizay; Ny sisa amin' ny oloko no hamabo azy, ary ny sisa amin' ny oloko no hahalasa azy. Ka noho izany dia velona aho, - teny marin' ny Tompon' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Moaba hanahaka an' i Sodoma; ary ny taranak' i Ammona ho tahaka an' i Gomora: fitoerana nafoy ho an' ny amiana sy tany ihadian-tsira, ho efitra mandrakizay. Izay sisa amin' ny vahoakako hambabo azy, ary izay tavela amin' ny fireneko no hahazo azy ho lovany. C' est pourquoi, par ma vie! - oracle de Yahvé Sabaot, Dieu d' Israël : " Moab deviendra comme Sodome et les fils d' Ammon comme Gomorrhe : un domaine de chardons, un monceau de sel, une solitude à jamais. Le reste de mon peuple les pillera, ce qui subsistera de ma nation en recevra l' héritage. "

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; ary Hezekia niteraka an' i Manase; ary Manase niteraka an' i Amona; ary Amona niteraka an' i Josia; Ezekiasa niteraka an' i Manase; Manase niteraka an' i Amona; Amona niteraka an' i Josiasa; Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias,