Chapitres et versets citant Matatiasa

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 9.31 And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans. Ary Matatia, anankiray tamin' ny Levita, lahimatoan' i Saloma Koraita, no tonian' ny zavatra izay natao tamin' ny fanendasana. Ny anankiray amin' ny Levita, dia Matatiasa lahimatoan' i Seloma, Koreita, no tonian' ny mofomamy nendasina tamin' ny lapoaly. L' un des lévites, Mattitya - c'était le premier-né de Shallum le Coréite -, fut, à cause de sa fidélité, chargé de la confection des offrandes cuites à la plaque.
...............
1Tt / 1Tan 15.18 And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, the porters. naman' ireo ny rahalahiny, amin' ny ambaratonga faharoa: Zakaria, Bena, Jaziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Banaiasa, Maasiasa, Matatiasa, Elifalò, Maseniasa, Obededoma, ary Jehiela, mpiandry varavarana. Ils avaient avec eux leurs frères du second ordre : Zekaryahu, Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Unni, Éliab, Benaya, Maaséyahu, Mattityahu, Éliphléhu, Miqnéyahu, Obed-Édom, Yeïel, les portiers;
...............
1Tt / 1Tan 15.21 And Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, and Azaziah, with harps on the Sheminith to excel. Matatiasa, Elifalò, Maseniasa, Obededoma, Jehiela ary Ozazio, nanana harpa amin' ny octave, hitari-kira. Mattityahu, Éliphléhu, Miqnéyahu, Obed-Édom, Yeïel et Azazyahu, donnant le rythme, jouaient de la cithare à l' octave.
...............
1Tt / 1Tan 16.5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals; Asafa no lohany, ary Zakaria no nanarakaraka, dia Jeiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Obed-edoma ary Jeiela no nitendry ny valiha sy ny lokanga; fa Asafa no nampaneno ny kipantsona; dia Asafa filohany, Zakaria faharoa, dia Jahiela, Semiramota, Jehiela, Matatiasa, Eliaba, Banaiasa, Obededoma ary Jehiela, izay nanan-java-maneno, lokanga, harpa, ary Asà nampaneno ny kipantsona, Asaph le premier, Zekarya en second, puis Uzziel, Shemiramot, Yehiel, Mattitya, Éliab, Benayahu, Obed-Édom et Yeïel. Ils jouaient de la lyre et de la cithare, tandis qu' Asaph faisait retentir les cymbales.
...............
1Tt / 1Tan 25.3 Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the Lord. Tamin' i Jedotona, ny zanany dia Gedalia sy Zery sy Jesaia sy Hasabia ary Matitia, enin-dahy ireo ka nofehezin' i Jedotona rainy, izay naminany tamin' ny lokanga hidera sy hisaotra an' i Jehovah. Amin' Iditona, ny zanakalahin' Iditona: Godohiasa, Sorì, Jereiasa, Hasabiasa, Matatiasa, ary Semeia, enina izy araka ny didin' Iditona rainy, izay naminany tamin' ny lokanga hidera sy hankalaza an' ny Tompo. Pour Yedutûn : fils de Yedutûn : Gedalyahu, Çeri, Yeshayahu, Hashabyahu, Mattityahu; ils étaient six sous la direction de leur père Yedutûn qui prophétisait au son des lyres en l' honneur et à la louange de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 25.21 The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: ny fahefatra ambin' ny folo an' i Matitia, izy mbamin' ny zanany sy ny rahalahiny dia roa ambin' ny folo; ny fahefatra ambin' ny folo, an' i Matatiasa, mbamin' ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin' ny folo; Le quatorzième fut Mattityahu; avec ses fils et ses frères ils étaient douze.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.43 Of the sons of Nebo; Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jadau, and Joel, Benaiah. ny avy tamin' ny taranak' i Nebo dia Jeiela sy Matitia sy Zabada sy Zebina sy Jadao sy Joela ary Benaia. tamin' ny taranak' i Nebao: Jehiela, Matatiasa, Zabada, Zabinà, Jedao, Joela, ary Banaiasa. des fils de Nebo : Yeïel, Mattitya, Zabad, Zebina, Yaddaï, Yoèl, Benaya.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 8.4 And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin' ny lampihazo fitoriana, izay efa natao ho fitoriana izany; ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Hilkia ary Mahaseia no nitsangana teo anilany ankavanana; ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany, no nitsangana Esdrasa mpanora-dalàna, ary ireto no teo anilany: ao an-kavanany, Matatiasa, Semeiasa, Aniasa, Oria, Helkiasa, Maasiasa; teo an-kaviany, Fadaiasa, Misaela, Melkiasa, Hasoma, Hasbadanà, Zakaria, Mosolama. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance; près de lui se tenaient : à sa droite, Mattitya, Shéma, Anaya, Uriyya, Hilqiyya et Maaséya, et, à sa gauche, Pedaya, Mishaèl, Malkiyya, Hashum, Hashbaddana, Zekarya et Meshullam.

      Makabeo I 1er Livre des Maccabées
1M 2.1 Tamin' izany andro izany no nisehoan' i Matatiasa, zanak' i Joany, zanak' i Simeona, mpisorona avy amin' ireo zanak' i Joariba, tao Jerosalema, izay nonina tany Modìna. En ces jours-là, Mattathias, fils de Jean, fils de Syméon, prêtre de la lignée de Ioarib, quitta Jérusalem pour s'établir à Modîn.
...............
1M 2.6 Nahita ity fanevatevana izay nataon' ny olona any amin' i Jodà sy Jerosalema Matatiasa, ka nanao hoe: A la vue des impiétés qui se perpétraient en Juda et à Jérusalem,
...............
1M 2.14 Tamin' izay Matatiasa, mbamin' ireo zanany, dia nandrovitra ny fitafiany, niakanjo malailay, ary nanao fisaonana mafy. Mattathias et ses fils déchirèrent leurs vêtements, revêtirent des sacs et menèrent grand deuil.
...............
1M 2.16 Israelita maro be no nomba azy ireo; ary Matatiasa sy ireo zanany dia nivory ihany koa. Beaucoup d' Israélites vinrent à eux, mais Mattathias et ses fils se tinrent ensemble à part
1M 2.17 Niteny tamin' i Matatiasa ireo irak' i Antiokosa, ka hoy izy taminy: Hianao eto an-tanàna no lohany indrindra, voahaja sy mahamena-maso mihoatra noho ny sisa rehetra ary maro zanaka aman-drahalahy. Prenant la parole, les officiers du roi s' adressèrent à Mattathias en ces termes : "Tu es chef célèbre et puissant dans cette ville, appuyé par des fils et des frères.
...............
1M 2.19 Ary Matatiasa namaly niteny tamim-peo avo nanao hoe: Na dia hanaiky an' i Antiokosa avokoa aza ny firenena rehetra anatin' ny fanjakany, ka samy hahafoy ny fombam-pivavahan' ny razany, sy hanaraka an-tsitra-po ny didiny, Mattathias répliqua d' une voix forte : "Quand toutes les nations établies dans l' empire du roi lui obéiraient, chacune désertant le culte de ses pères, et se conformeraient à ses ordonnances,
...............
1M 2.24 Nony nahita izany Matatiasa, dia tezitra sady niontana ny fony; navelany hisondrotra araka ny lalàna ny hatezerany, ka niantoraka namono an-dralehilahy teo amin' ny otely izy. A cette vue, le zèle de Mattathias s' enflamma et ses reins frémirent. Pris d' une juste colère, il courut et l'égorgea sur l' autel.
...............
1M 2.27 Dia nandeha eran' ny tanàna Matatiasa, niantso tamim-peo avo hoe: Izay rehetra manam-pahazotoana hiaro ny lalàna sy mitana ny fanekena, samia mivoaka sy manaraka ahy avokoa. Mattathias se mit à crier d' une voix forte à travers la ville "Quiconque a le zèle de la Loi et maintient l' alliance, qu' il me suive!"
...............
1M 2.39 Nalahelo mafy Matatiasa sy ireo sakaizany nandre izany vonoana izany. Lorsqu' ils l' apprirent, Mattathias et ses amis les pleurèrent amèrement
...............
1M 2.45 Notetezin-dry Matatiasa mbamin' ireo zanany ny tany, ka noravany ny otely, Mattathias et ses amis firent une tournée pour détruire les autels
...............
1M 2.49 Nony nipaka ny fara andron' i Matatiasa, dia hoy izy tamin' ireo zanany: Ankehitriny, manjaka ny fiavonavonana, ary mamely ny famaizana, ka andron' ny fandravana sy fahatezerana mirehitra izao. Cependant les jours de Mattathias approchaient de leur fin. Il dit alors à ses fils : "Voici maintenant le règne de l' arrogance et de l' outrage, le temps du bouleversement et l' explosion de la colère.
...............
1M 11.70 Tsy nisy nijanona afa-tsy Matatiasa zanak' i Absaloma sy Jodasa zank' i Kalfi, jeneralin' ny tafika. Tous les soldats de Jonathan prirent la fuite, personne ne resta, à l' exception de Mattathias, fils d' Absalom, et de Judas, fils de Chalfi, généraux de ses troupes.
...............
1M 14.29 Simona zanak' i Matatiasa amin' ny taranak' i Jariba, mbamin' ireo rahalahiny, dia nanao vy very ny ainy, sy nanohitra ireo fahavalon' ny firenena, mba hijoroan' ny fitoerana masina mbamin' ny lalàna, ary nampahazo voninahitra lehibe ny fireneny izy ireo. Lorsque des combats incessants eurent lieu dans la contrée, Simon, fils de Mattathias, descendant des fils de Ioarib, et ses frères se sont exposés au danger et ont tenu tête aux ennemis de leur nation, afin que leur sanctuaire demeurât debout ainsi que la Loi, et ils ont acquis à leur nation une grande gloire.
...............
1M 16.14 Simona izany nitsiditsidika ireo tanànan' i Jodea, nilozoka tamim-pitandremana lehibe amin' izay hiadanan' izy ireo, ka nidina tany Jerikao izy mbamin' i Matatiasa zanany, sy Jodasa, tamin' ny taona fahafito amby fitopolo amby zato, volana faharaika ambin' ny folo, dia volana Sabata izany. Or Simon faisait une tournée d' inspection dans les villes du pays, soucieux de ce qui regardait leur administration. Il descendit à Jéricho, lui et ses fils Mattathias et Judas, l' année 177, au onzième mois qui est le mois de Shebat.

      Makabeo II 2ème Livre des Maccabées
...............
2M 14.19 Dia nirahiny Posidoniosa sy Teodota ary Matatiasa hanolotra ny tànany amin' ny Jody sy handray ny azy. Aussi envoya-t-il Posidonius, Théodote et Mattathias pour tendre la main aux Juifs et recevoir la leur.

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.25 Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge, zanak' i Matitia, zanak' i Amosa, zanak' i Nahoma, zanak' i Esly, zanak' i Nagay, zanak' i Matatiasa, zanak' i Amosa, zanak' i Nahoma, zanak' i Heslý, zanak' i Nagè, fils de Mattathias, fils d' Amos, fils de Naoum, fils d' Esli, fils de Naggaï,
Lio / Lk 3.26 Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of zanak' i Mata, zanak' i Matatia, zanak' i Semey, zanak' i Joseka, zanak' i Joda, zanak' i Mahata, zanak' i Matatiasa, zanak' i Semeì, zanak' i Joseka, zanak' i Jodà, fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Séméin, fils de Josech, fils de Joda,