Dox : Amina Batsola

Rainilaiarivony :
Trara antitra hianao, tompokovavy, aza marofy, mifanantera
amin' ny ambanilanitra. Ny amin' ny taratasin' Andriamatoa
Ratompokolahy izany. Mitaraina izy fa sasatra, mandrosoxxx
hanterana ka te-hipetraka hisotro ronono ary ela niantsiraxxx
ka te-hody aty Imerina.
Sitraka sy fankatelemana no atolotr' i Tompokovavy azy fa xxx
manan-dray manan-dreny izy sy fanjakany mitoetra amin. xxx
olona iray toa zato ka iza no hasolo azy ? Indreo eo hianaxxx
Menavazana, nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka. Nixxx
kina sahady mbola miandry anareo ny famoriana ny tany sy ny
fanjakana.
...................................................
Hiandry izay vonona va isika ary moa misy amintsika afaka
hanome anarana hafa noho izay hambarako izao ve ? Saxxx
aho mba efa nandinidinika ihany ka manana ny hatolxxx
anareo raha sitrakareo Tompokovavy ka laninareo tompoko-
lahy. Tsy hisy ho terena na ho vozonana anefa fa teny ierxxx
tokotokoa no hataontsika eto ka diniho sy hevero tsara xxx
anenenana fa toerana sarotra Antomboka ary komandy lehibe
no ho soloana.
... Tsy iza izany fa ny zanaky ny Andriambaventy Rainisxxx
dia Rasata komandy tanora, tsara ofana ary tena ampy faxxx
lalana no sady zanak' omby tsy ampianarin-domano rahaxxx
Raha hitanareo fa misy ny mahamety izany dia ierantsika
indro eo rainy...
Izany ary no izy tompoko fa naposako ny hevitro
Tsy asiako ambanambana fa avy hatrany dia tineviko
Ka ny fantatro ho mendrika tokoa no nomeko
Dia ny itokiako ahavita, io no notendreko.

Ranavalona :
An' Ingahy Rainisata ary izao ny fitenenana
Aok' izy hilaza ny heviny sao dia hisy fanenenana.

Rainisata :
Veloma soava tsarà hianao Tompokovavy hiadanan' ny Ambanilanitra.
(Mitsangana)
Mamy koa raha mamy izany teny izany satria enti-miera fa
tsy anaovana teniko-fe lehibe. Koa an' iza moa izahay tompokovavy
tsy anao koa mainka moa faizay anay. Hanana ny era
hianao ka aza matahotra. Lehilahy i Sata ka tsy hiamboho
lehilahy, tendrena aza handeha koa mainka fa omenao haja
ka ietana. Tsy hanome henatra anao iny Tompokovavy, tsy
handresy tondro-maso anao Tompokolahy.
Moa hisalasala ve aho ny amin' izany era izany ?
Tsia dia tsia tokoa fa ekeko avy hatrany
Raisiko ho voninahitro ny nifidianana ny zanako
Ka na dia hafoiko eo an-tanako.

Ranavalona :
Efa ao ve Rasata ? Raha ao dia ampandrosoy
Ary raha tsy izany koa dia mandeha ampanantsoy

Rainilaiarivony :
Noho ny amin' ise ry Sata izao fivoriana izao
Nefa teny entina miera no hamaranana izay hatao ?
Ka ise no voafidy, sanatria tsy hoe voatendry,
Ho komandy lehibe any an-tanon-tsakalava.
Era ihany anefa ka raha tsy lanina dia rava.

Takila 1-2
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44